Leveringen - 492074-2020

16/10/2020    S202

Verenigd Koninkrijk-Stoke-on-Trent: Software en informatiesystemen

2020/S 202-492074

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: NHS Midlands and Lancashire CSU
Postadres: Heron House, 120 Grove Road
Plaats: Stoke-on-Trent
NUTS-code: UKG WEST MIDLANDS (ENGLAND)
Postcode: ST4 4LX
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: lyle.lloyd@nhs.net
Telefoon: +44 7557487934
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://mlcsu.bravosolution.co.uk
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Integrated Care and Wellbeing Record Solution for Herefordshire and Worcestershire Sustainability and Transformation Partnership

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48000000 Software en informatiesystemen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 2 064 120.00 GBP
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79996100 Registermanagement
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKG11 Herefordshire, County of
NUTS-code: UKG12 Worcestershire
II.2.5)Gunningscriteria

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
16/09/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: InterSystems
Postadres: InterSystems House, Tangier Lane, Eton
Plaats: Windsor
NUTS-code: UKJ SOUTH EAST (ENGLAND)
Postcode: SL4 6BB
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 2 064 120.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst wordt waarschijnlijk uitbesteed