Diensten - 492100-2020

16/10/2020    S202

Verenigd Koninkrijk-East Lothian: Reparatie- en onderhoudsdiensten

2020/S 202-492100

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: East Lothian Council
Postadres: John Muir House, Haddington
Plaats: East Lothian
NUTS-code: UKM73 East Lothian and Midlothian
Postcode: EH41 3HA
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: procurement@eastlothian.gov.uk
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.eastlothian.gov.uk
Adres van het kopersprofiel: https://www.publiccontractsscotland.gov.uk/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA00181
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.publictendersscotland.publiccontractsscotland.gov.uk/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.publictendersscotland.publiccontractsscotland.gov.uk/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

ELC-20-2339 Maintenance of CDT and Science Equipment for (West, Mid and East) Lothian Councils

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50000000 Reparatie- en onderhoudsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

The collaboration comprising Midlothian, East Lothian and West Lothian Councils seek the provision of a comprehensive technical support and maintenance service for equipment located in schools craft, design and technology workshops, science laboratories and art departments. The service shall include an annual inspection, maintenance, servicing and emergency repairs to equipment in each school detailed in the tender pack.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50532000 Reparatie en onderhoud van elektrische machines, apparatuur en aanverwante uitrusting
50000000 Reparatie- en onderhoudsdiensten
50530000 Reparatie en onderhoud van machines
50430000 Reparatie en onderhoud van precisie-uitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM73 East Lothian and Midlothian
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The collaboration comprising Midlothian, East Lothian and West Lothian Councils seek the provision of a comprehensive technical support and maintenance service for equipment located in schools craft, design and technology workshops, science laboratories and art departments.

The service shall include an annual inspection, maintenance, servicing and emergency repairs to equipment in each school.

The contractor shall provide a comprehensive service comprising:

(a) an annual visit;

(b) equipment repair, mechanical and electrical maintenance, and servicing in accordance with supplier and industry guidelines and relevant legislation;

(c) emergency call out service;

(d) technical advice and support, based on an understanding of the relevant Health and Safety legislation and industry practice;

(e) specialist advice on the options for repairing or replacing school equipment, taking into account the most cost effective and best value requirements of collaborative members;

(f) full and timely technical advice and support in the event of an accident or near miss or dangerous occurrence occurring in CDT or science departments;

(g) advice, where appropriate, on the implications of curriculum requirements on the safe and proper use of school equipment;

(h) where necessary and within the scope of the specification, the provision of such information, instruction and training as necessary to relevant staff to ensure the health, safety and welfare of staff, pupils and others;

(i) the development of safe working practices (including assistance in the development of risk assessments) to cover all significant risks in craft, design and technology, art and science departments.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

1 + 1= a maximum of 24 months extension.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

As per 4C.6 ESPD, the following educational and professional qualifications are required by the service provider: CPD certificate and ongoing training.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

It is a requirement that tenderers financial standing will pass the requirements of the East Lothian Council financial health evaluation.

The tenderer must hold or commit to obtain, prior to the commencement of the Contract the following types and levels of insurance:

— employer’s (compulsory) liability insurance GBP 10 million each and every claim (unless exempt);

— public liability insurance GBP 5 million each and every claim;

— professional indemnity GBP 2 million each and every claim.

Eventuele minimumeisen:

The financial information will be evaluated using the East Lothian Council financial health evaluation flowchart (available in the attachments section on PCS-Tenders). The financial information provided will require to meet the following criteria.

(i) the ratio of total assets to total liabilities (net assets) should be positive in 2 out of 3 years;

(ii) the accounts should not show a loss in 2 consecutive years;

(iii) the accounts should not show a loss in 1 year and negative net current assets in any 1 year.

Where the information provided does not meet item (i) but there is an improving trend East Lothian Council may consider items (ii) and (iii) and will have discretion, with regard to the evidence provided and taking into account the level of risk to East Lothian Council, as to whether a bidder will pass this requirement.

The tenderer will require to submit evidence in the form of their audited accounts or equivalent (as detailed in the tender documents) for the most recent 2 years (2 sets of signed, audited accounts), along with details of any significant changes since the last year end.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Bidders will be required to provide examples that demonstrate that they have the relevant experience to deliver the services as described in part II.2.4) of the contract notice. Please provide 2 relevant examples of services carried out during the last 3 years.

It is also a requirement that the potential contractor is required to:

— CPD certificate and ongoing training.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

This service will be subject to West, Mid and East Lothian's Terms and conditions.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 170-412541
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 06/11/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 06/11/2020
Plaatselijke tijd: 12:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

1) The bidder must hold a UKAS (or equivalent) accredited independent third party certificate of compliance in accordance with BS EN ISO 9001 (or equivalent); or

the bidder must have documented policies and procedures for quality management (details in the tender documents);

2) The bidder must hold a UKAS (or equivalent), accredited independent third party certificate of compliance in accordance with BS OHSAS 18001 (or equivalent) or have, within the last 12 months, successfully met the assessment requirements of a construction-related scheme in registered membership of the Safety Schemes in Procurement (SSIP) forum.

oR,

The bidder must have a regularly reviewed and documented policy for Health and Safety (H&S) management, endorsed by the chief executive officer, or equivalent. The policy must be relevant to the nature and scale of the work and set out responsibilities for H&S management at all levels within the organisation. The policy must be relevant to the nature and scale of your operations and set out your company’s responsibilities of health and safety management and compliance with legislation. (Further details in the tender documents).

The buyer is using PCS-Tender to conduct this ITT exercise. The project code is project_17180. For more information see: http://www.publiccontractsscotland.gov.uk/info/InfoCentre.aspx?

Community benefits are included in this requirement.

A summary of the expected community benefits has been provided as follows:

The service provider shall engage with the Council with regard to delivering proportionate community benefits in relation to the contract in terms of social, economic and environmental benefits, in order to achieve sustainability and best value from public spending, to benefit the community.

The buyer is using PCS-Tender to conduct this ITT exercise. The project code is 17180. For more information see: http://www.publiccontractsscotland.gov.uk/info/InfoCentre.aspx?ID=

A sub-contract clause has been included in this contract.

Community benefits are included in this requirement.

A summary of the expected community benefits has been provided as follows:

There is a contractual obligation for the delivery of community benefits once the aggregate spend with ELC reaches GBP 50 000 in any financial year.

As part of the Council's wider duties towards its citizens, the Council wishes to engage with suppliers, providers and contractors to deliver benefits to our young people, through work experience opportunities, training opportunities or links with schools as well as engaging in supply chain initiatives.

The successful tenderer will be required to engage with West, Mid and East Lothian Councils to discuss what community benefits can be sought from this contract.

The buyer is using PCS-Tender to conduct this ITT exercise. The project code is 36870. For more information see: http://www.publiccontractsscotland.gov.uk/info/InfoCentre.aspx?ID=2343

Community benefits are included in this requirement. For more information see: http://www.publiccontractsscotland.gov.uk/info/InfoCentre.aspx?ID=2361

A summary of the expected community benefits has been provided as follows:

We are seeking to deliver value that goes beyond savings and benefits and includes the following;

— improving supplier access to public contracts, particularly for SMEs;

— maximising efficiency and collaboration;

— ensuring the local, social and economic aspects of sustainability are part of the procurement process.

To support these endeavours, the successful potential contractor is asked to provide details of how they propose to provide community benefits.

Potential contractors shall be scored on their ability to demonstrate how they will meet their obligations regarding delivery of these community benefits as detailed in section of this ITT.

(SC Ref:632000).

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Edinburgh Sheriff Court
Postadres: 27 Chambers St
Plaats: Edinburgh
Postcode: EH1 1LB
Land: Verenigd Koninkrijk
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020