Diensten - 492131-2020

16/10/2020    S202

Verenigd Koninkrijk-Lewes: Diverse zakelijke en andere diensten

2020/S 202-492131

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: East Sussex County Council
Postadres: County Hall, St Annes Crescent
Plaats: Lewes
NUTS-code: UKJ22 East Sussex CC
Postcode: BN7 1UE
Land: Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Michelle Anderson
E-mail: Michelle.Anderson@eastsussex.gov.uk
Telefoon: +44 1273482623
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.eastsussex.gov.uk
Adres van het kopersprofiel: http://sesharedservices.org.uk/esourcing
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Locate East Sussex 2020/2023

Referentienummer: ESCC - 030113
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79900000 Diverse zakelijke en andere diensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

This contract has not been awarded.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79900000 Diverse zakelijke en andere diensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKJ22 East Sussex CC
Voornaamste plaats van uitvoering:

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

This contract has not been awarded.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

MHCLG funding.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 024-055328
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

This contract has not been awarded.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Royal Courts of Justice
Postadres: Strand, Holborn
Plaats: London
Postcode: WC2A 2LL
Land: Verenigd Koninkrijk
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: East Sussex County Council
Postadres: County Hall, St Annes Crescent
Plaats: Lewes
Postcode: BN7 1UE
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: Michelle.Anderson@eastsussex.gov.uk
Telefoon: +44 1273482623
Internetadres: http://www.eastsussex.gov.uk
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020