Diensten - 492139-2020

16/10/2020    S202

Verenigd Koninkrijk-Carlisle: Maatschappelijke en aanverwante diensten

2020/S 202-492139

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Cumbria County Council
Postadres: Accounts Payable Parkhouse Building, Baron Way
Plaats: Carlisle
NUTS-code: UKG13 Warwickshire
Postcode: CA6 4SJ
Land: Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Alan Young
E-mail: alan.young@cumbria.gov.uk
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.cumbria.gov.uk/
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

65+ (Learning Disability)

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85300000 Maatschappelijke en aanverwante diensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 215.42 GBP
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKG13 Warwickshire

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 125-305920

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/10/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Eden Country Care Ltd
Postadres: Unit 5A-5B
Plaats: Penrith
NUTS-code: UKG13 Warwickshire
Postcode: CA11 0DT
Land: Verenigd Koninkrijk
Internetadres: www.edencountrycare.co.uk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 215.42 GBP
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 215.42 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020