Diensten - 492141-2020

16/10/2020    S202

Verenigd Koninkrijk-Walthamstow: Maatschappelijke dienstverlening waarbij geen onderdak wordt verschaft

2020/S 202-492141

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: London Borough of Waltham Forest
Postadres: Waltham Forest Town Hall
Plaats: Walthamstow
NUTS-code: UKG13 Warwickshire
Postcode: E17 4JF
Land: Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Waltham Forest
E-mail: ProfessionalServices.DPS@psprocure.co.uk
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.walthamforest.gov.uk
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Adults' Personal Home Support 65+

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85312000 Maatschappelijke dienstverlening waarbij geen onderdak wordt verschaft
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Adults' personal home support 65+.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 15.38 GBP
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKG13 Warwickshire
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Adults' personal home support 65+.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Attributes / Weging: 0
Kwaliteitscriterium - Naam: Client review / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Features / Weging: 0
Kwaliteitscriterium - Naam: Capability / Weging: 0
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualifications / Weging: 0
Kwaliteitscriterium - Naam: Custom metric / Weging: 30
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2015/S 144-266285
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Verity Group t/a Verity Healthcare
Postadres: Gatelands Business Centre
Plaats: London
NUTS-code: UKG13 Warwickshire
Postcode: E10 7JQ
Land: Verenigd Koninkrijk
Internetadres: www.verityhealthcare.org.uk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 15.38 GBP
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 15.38 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: London Borough of Waltham Forest
Plaats: Walthamstow
Land: Verenigd Koninkrijk
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020