Diensten - 492198-2020

16/10/2020    S202

Verenigd Koninkrijk-Rugeley: Gezondheidsdiensten

2020/S 202-492198

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Midlands and Lancashire Commissioning Support Unit
Postadres: Attn. Martin Pope, Anglesey House
Plaats: Rugeley
NUTS-code: UKG13 Warwickshire
Postcode: WS15 1UL
Land: Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Abbey Thorpe
E-mail: abbey.thorpe@nhs.net
Telefoon: +44 1782298165
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.midlandsandlancashirecsu.nhs.uk
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Care Home with Nursing — General Nursing Care — 65+

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85100000 Gezondheidsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Care home with nursing — general nursing care — 65+.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 3 875.00 GBP
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKG13 Warwickshire
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Care home with nursing — general nursing care — 65+.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Attributes / Weging: 0
Kwaliteitscriterium - Naam: Client review / Weging: 0
Kwaliteitscriterium - Naam: Features / Weging: 0
Kwaliteitscriterium - Naam: Capability / Weging: 0
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualifications / Weging: 0
Kwaliteitscriterium - Naam: Custom metric / Weging: 0
Prijs - Weging: 100
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 032-076474
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Central England Healthcare
Postadres: 751 -753 High Street
Plaats: Stoke-on-Trent
NUTS-code: UKG13 Warwickshire
Postcode: ST6 5RD
Land: Verenigd Koninkrijk
Internetadres: www.theoldvicaragenursinghome.co.uk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 875.00 GBP
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 875.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Midlands and Lancashire Commissioning Support Unit
Plaats: Rugeley
Land: Verenigd Koninkrijk
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020