Leveringen - 492266-2020

16/10/2020    S202

Verenigd Koninkrijk-Londen: Materialen en benodigdheden voor aanleg van spoorlijn

2020/S 202-492266

Periodieke indicatieve aankondiging – speciale sectoren

Deze aankondiging betreft enkel een periodieke indicatieve aankondiging

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Network Rail Infrastructure Ltd
Postadres: 1 Eversholt Street
Plaats: London
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: NW1 2DN
Land: Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Katherine Brown
E-mail: katherine.brown@networkrail.co.uk
Telefoon: +44 1908781000
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.networkrail.co.uk
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.6)Hoofdactiviteit
Vervoersdiensten per spoor

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

The Supply of Level Crossing Surface Systems and Lightweight Anti Trespass Panels

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34946000 Materialen en benodigdheden voor aanleg van spoorlijn
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Network Rail is carrying out market research on the supply of level crossing surface systems and lightweight anti-trespass panels and invites suppliers to contribute to the market research for one or both types of products. A presentation pack including a questionnaire is available by request. The market research for the products is taking place by correspondence. If you would like to take part in the market research please email katherine.brown@networkrail.co.uk and copy in garry.pyne@networkrail.co.uk for a presentation pack and questionnaire. Once you have received the questionnaire, the closing date for completed responses is 13 November 2020. Completed questionnaires should also be sent back to the above email addresses.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

The Supply of Level Crossing Surface Systems

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34946120 Spoorwegmaterialen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The frameworks are for the provision of panels which lie in between level crossing rails and allow for access by road or by person.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

The Supply of Lightweight Anti Trespass Panels

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44000000 Structuren en materialen voor de bouw; ondersteunende producten voor de bouw (uitgezonderd elektrische apparatuur)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Voornaamste plaats van uitvoering:

UK.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The supply of lightweight anti-trespass panels for level crossings.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
04/03/2021

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Network Rail is carrying out market research on the supply of level crossing surface systems and lightweight anti-trespass panels and invites suppliers to contribute to the market research for one or both types of products. A presentation pack including a questionnaire is available by request. The market research for the products is taking place by correspondence. If you would like to take part in the market research please email katherine.brown@networkrail.co.uk and copy in garry.pyne@networkrail.co.uk for a presentation pack and questionnaire. Once you have received the questionnaire, the closing date for completed responses is 13 November 2020. Completed questionnaires should also be sent back to the above email addresses.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020