Werken - 493026-2018

09/11/2018    S216    - - Werken - Vooraankondiging zonder oproep tot mededinging - Niet van toepassing 

Verenigd Koninkrijk-Londen: Bouwen van paviljoen

2018/S 216-493026

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Department of Digital, Culture, Media and Sport
100 Parilament Street
London
SW1A 2BQ
Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Vicky Bevan
E-mail: commercial@culture.gov.uk
NUTS-code: UK

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.delta-esourcing.com/delta/viewNotice.html?noticeId=356483773

Adres van het kopersprofiel: https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-digital-culture-media-sport

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.delta-esourcing.com/delta/viewNotice.html?noticeId=356483773
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Recreatie, cultuur en godsdienst

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

100965 — Provision of Reception Facilities for Inward State Visits in London and Windsor — Early Supplier Engagement

Referentienummer: 100965
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45212600
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

The purpose of this PIN is a Request for Information to gauge market interest in a potential contract opportunity for the provision of Reception Facilities for Inward State Visits.

DCMS are issuing a Request for Information which consists of a questionnaire containing background information and a number questions requiring responses, relating to the delivery of new Reception Facilities for Inward State Visits.

There will also be a supplier engagement day on Friday 30.11.2018, which is open to all suppliers to attend.

All the information and documentation relating to this can be found on the Delta e-sourcing portal https://www.delta-esourcing.com/delta/viewNotice.html?noticeId=356483773

Suppliers are being asked to provide information, including supporting documentation on the options available to deliver the requirement including indicative costs, timelines and contractual models.

There is no guarantee that this Request for Information will result in a Competitive tender.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44000000
45000000
45212000
44211100
63121100
45220000
45222000
79952000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK
Voornaamste plaats van uitvoering:

United Kingdom.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

DCMS are undertaking a n RFI for the Provision of Reception Facilities for Inward State Visits, in London and Windsor.

DCMS are seeking a replacement to the current structures used for all inward State Visits. These visits are hosted by Her Majesty The Queen, so it is essential that the structures are befitting to a Royal Ceremonial event.

DCMS are seeking feedback from the market on the types of structures and delivery models that could be provided to meet the key Service Requirements.

DCMS are holding a Supplier Engagement Day on 30.11.2018., to register your interest and obtain any additional information including deadlines and all further benchmark information and key criteria that is set out in the Request for Information Questionnaire and Market Engagement document please log on to the Delta e-sourcing portal: https://www.delta-esourcing.com/delta/viewNotice.html?noticeId=356483773 to download the documents

II.2.14)Nadere inlichtingen

Please note this Notice is not a call for Competition

By issuing this Prior Information Notice (PIN), DCMS does not make any commitment to procure any of the stated services.

DCMS may use information provided and submissions when compiling any final tender documents but reserves the right not to accept any such information from bidders. This decision will be at the sole discretion of DCMS.

II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
06/11/2018

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

https://www.delta-esourcing.com/delta/viewNotice.html?noticeId=356483773

For more information about this opportunity, please visit the Delta eSourcing portal at:

https://www.delta-esourcing.com/tenders/UK-UK-London:-Pavilion-construction-work./EJNWNF2W7W

To respond to this opportunity, please click here:

https://www.delta-esourcing.com/respond/EJNWNF2W7W

GO Reference: GO-2018116-PRO-13506953

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018