Werken - 493080-2018

09/11/2018    S216    - - Werken - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

België-Herent: Bouwwerkzaamheden

2018/S 216-493080

Aankondiging van een opdracht

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
CVBA Volkswoningbouw
0400.665.428_25257
Wilselsesteenweg 23,
Herent
3020
België
Contactpersoon: Anja Schoeters
Telefoon: +32 16229726
E-mail: info@vwbm.be
NUTS-code: BE242

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.volkswoningbouw.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=325237

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=325237
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
CVBA Volkswoningbouw
Wilselsesteenweg 23
Herent
3020
België
Contactpersoon: Anja Schoeters
Telefoon: +32 16229726
E-mail: info@vwbm.be
NUTS-code: BE242

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.volkswoningbouw.be

Adres van het kopersprofiel: http://www.volkswoningbouw.be

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=CVBA+Volkswoningbouw-2351%2F2012004%2F02bis-F02
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Sociale Huisvesting
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Verhuring sociale woningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Nieuwbouw van 80 sociale appartementen + ondergrondse parkeergarage en omgevingsaanleg hoek Kouterstraat - Umafolaan te 3020 Herent

Referentienummer: CVBA Volkswoningbouw-2351/2012004/02bis-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Nieuwbouw van 80 sociale appartementen + ondergrondse parkeergarage en omgevingsaanleg hoek Kouterstraat - Umafolaan te 3020 Herent

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE242
Voornaamste plaats van uitvoering:

Hoek Kouterstraat - Umafolaan te 3020 Herent

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Nieuwbouw van 80 sociale appartementen + ondergrondse parkeergarage en omgevingsaanleg

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 660
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 8: meer dan 5.330.000 EUR, Categorie: D

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 30/01/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 30/01/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

CVBA Volkswoningbouw

Wilselsesteenweg 23

3020 Herent

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
CVBA Volkswoningbouw
Wilselsesteenweg 23
Herent
3020
België
Telefoon: +32 16229726
E-mail: info@vwbm.be

Internetadres: www.volkswoningbouw.be

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
CVBA Volkswoningbouw
Wilselsesteenweg 23
Herent
3020
België
Telefoon: +32 16229726
E-mail: info@vwbm.be

Internetadres: www.volkswoningbouw.be

VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
CVBA Volkswoningbouw
Wilselsesteenweg 23
Herent
3020
België
Telefoon: +32 16229726
E-mail: info@vwbm.be

Internetadres: www.volkswoningbouw.be

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/11/2018