Werken - 493116-2018

09/11/2018    S216    - - Werken - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Aalen: Bouwen van gebouwen voor kunst en cultuur

2018/S 216-493116

Aankondiging van een opdracht

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Stadtverwaltung Aalen – Gebäudewirtschaft
Aalen
Duitsland
Contactpersoon: Ursula Richter und Bettina Rohmund
E-mail: vergabe@aalen.de
NUTS-code: DE11D

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.aalen.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.subreport.de/E23811846
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.subreport.de/E23811846
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Kulturbahnhof Aalen – Trockenbauarbeiten Wände

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45212300
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Trennwände, Vorsatzschalen, Schachtwände, Installationswände

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE11D
Voornaamste plaats van uitvoering:

73430 Aalen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ca. 2 650 m2 Trennwände, ca. 700 m2 Vorsatzschalen, 300 m2 Schachtwände, 100 m2 Installationswände

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 02/05/2019
Einde: 04/10/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Gemäß VOB/A § 6a EU Nr. 1 Eintrag im Berufs-/Handelsregister;

Eignungsnachweise die in einem Präqualifikationsverzeichnis oder einem gleichwertigen Verzeichnis hinterlegt sind, sind zugelassen. Als vorläufiger Nachweis wird auch eine Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE) bzw. die Eigenerklärung KEV 179 akzeptiert.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Gemäß VOB/A § 6 a EU Nr. 2c Jahresumsatz der letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahre;

Eignungsnachweise die in einem Präqualifikationsverzeichnis oder einem gleichwertigen Verzeichnis hinterlegt sind, sind zugelassen. Als vorläufiger Nachweis wird auch eine Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE) bzw. die Eigenerklärung KEV 179 akzeptiert.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Gemäß VOB/A § 6 a EU Nr. 3a Referenzen vergleichbarer Leistungen der letzten 5 abgeschlossenen Kalenderjahre;

Gemäß VOB/A § 6 a EU Nr. 3g durchschnittlich Beschäftigte der letzten 3 abgeschlossenen Kalenderjahre, gegliedert nach Lohngruppen mit gesondert ausgewiesenem technischen Leitungspersonal;

Eignungsnachweise die in einem Präqualifikationsverzeichnis oder einem gleichwertigen Verzeichnis hinterlegt sind, sind zugelassen. Als vorläufiger Nachweis wird auch eine Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE) bzw. die Eigenerklärung KEV 179 akzeptiert.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 11/12/2018
Plaatselijke tijd: 10:45
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 09/02/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 11/12/2018
Plaatselijke tijd: 10:45

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Vergabekammer Baden-Württemberg beim Regierungspräsidium Karlsruhe
Karl-Friedrich-Straße 17
Karlsruhe
76133
Duitsland
Telefoon: +49 721926-4049
E-mail: Vergabekammer@rpk.bwl.de

Internetadres: http://www.rp-karlsruhe.de

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018