Werken - 493119-2018

09/11/2018    S216    - - Werken - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Sosnowiec: Bestratings- en asfalteerwerkzaamheden

2018/S 216-493119

Aankondiging van een opdracht

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gmina Sosnowiec - reprezentowana przez Prezydenta Miasta Sosnowca Pana Arkadiusza Chęcińskiego
al. Zwycięstwa 20
Sosnowiec
41-200
Polen
Contactpersoon: Urząd Miasta Sosnowca, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Mościckiego 14, 41-200 Sosnowiec, II piętro, pokój 213
Telefoon: +48 322960721
E-mail: j.sarecka@um.sosnowiec.pl
Fax: +48 322960581
NUTS-code: PL22B

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.um.sosnowiec.pl

Adres van het kopersprofiel: www.um.sosnowiec.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.um.sosnowiec.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://umsosnowiec.logintrade.net/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://umsosnowiec.logintrade.net/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Budowa ścieżki rower. w ul. Grota Roweckiego – Cz. I, w ramach zad. pn.: Moderniz. infra. autobus.–tramw. na terenie S-ca-bud. i rozbud. małych węzłów przesiadk. i łączą. je ścieżek rower. Budo. ścież. rower.

Referentienummer: WZP.271.1.127.2018.JS
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45233222
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa ścieżek rowerowych i chodników na podstawie dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa układu drogowego w rejonie ul. gen. Stefana Roweckiego”.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ – Dokumentacja projektowa.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL22B
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sosnowiec

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa ścieżek rowerowych i chodników na podstawie dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa układu drogowego w rejonie ul. gen. Stefana Roweckiego”.

2. Roboty obejmują między innymi:

— roboty przygotowawcze: zabezpieczenie terenu przed osobami nieupoważnionymi, geodezyjne wytyczanie przedsięwzięcia,

— wykonanie robót rozbiórkowych istniejących nawierzchni i elementów infrastruktury drogowej wraz z wywozem materiałów pozyskanych z robót rozbiórkowych i ich utylizacją,

— roboty ziemne,

— wykonanie wykopów kontrolnych w miejscach skrzyżowania drogi z istniejącymi sieciami,

— wykonanie podbudowy nawierzchni drogowych na chodnikach, ścieżkach rowerowych,

— ułożenie obrzeży,

— wykonanie nawierzchni chodników, ścieżek rowerowych,

— wykonanie oznakowania pionowego i poziomego obejmującego swym zakresem ścieżki rowerowe,

— plantowanie terenu wraz z posianiem trawy,

— roboty wykończeniowe,

— uporządkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich robót budowlanych związanych z inwestycją,

— inwentaryzacja powykonawcza.

3. Wykonawca zobowiązany jest opracować i uzgodnić z Zarządcą drogi projekt tymczasowej organizacji ruchu.

4. W ramach zamówienia należy przewidzieć zakup i montaż przy skrzyżowaniach 20 szt. podpórek dla rowerzystów z ramy podwójnej z rur stalowych o średnicy Ø 0,42-0,50 (pod nogę i pod rękę). Szczegółowa lokalizacja podpórek zostanie uzgodniona na etapie budowy. Ostateczną wersję podpórek należy uzgodnić z Zamawiającym Parametry podpórek:

— Długość: 1,9 m - 2,2 m

— Wysokość 1,15 m - 1,25 m

— Wysokość podpórki na nogę: 0,3 m - 0,4 m

— Materiał: stal nierdzewna

— Średnica rur: 0,42-0,5 m.

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ – Dokumentacja projektowa.

6. Ostateczne rozliczenie przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie kosztorysów powykonawczych.

7. Wykonawca, któremu zostanie udzielone niniejsze zamówienie zobowiązany będzie do skoordynowania prac z Wykonawcą robót budowlanych dla inwestycji pn.: „Przebudowa układu drogowego w rejonie ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego w Sosnowcu” – umowa WIM.272.14.1.15.2018 z dnia 9.5.2018 r.

8. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę robotników budowlanych wykonujących roboty budowlane polegające na ułożeniu nawierzchni asfaltobetonowych, nawierzchni z kostki betonowej wraz z robotami towarzyszącymi.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/05/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

03G4/16

II.2.14)Nadere inlichtingen

Kryteria oceny:

— cena brutto - 60 %

— długość okresu gwarancji - 20 %

— wysokość kary umownej za każdy rozpocz. dzień zwłoki w reali. Przedm. umowy w stosunku do terminu określ. w Rozdz. V ust. 2 SIWZ – każdy rozpoczęty dzień zwłoki - 10 %

— wysokość kary umownej za każdy rozpocz. dzień w usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi - 10 %.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający wezwie Wykonawcę, w szczególności do złożenia następujących dokumentów:

1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14, i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4. oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1785, ze zm.);

5. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;

6. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

7. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał odpowiednie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000,00 PLN.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający wezwie Wykonawcę, w szczególności do złożenia dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:

1. wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył roboty budowlane o łącznej wartości nie mniejszej niż 400 000,00 PLN brutto obejmujące budowę lub przebudowę chodnika lub ścieżki rowerowej lub ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni z kostki betonowej oraz budowę lub przebudowę chodnika lub ścieżki rowerowej lub ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni asfaltowej.

2. wykazał, że skieruje do realizacji zamówienia: jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity – Dz.U. z 2017 r., poz. 1332, ze zm.) i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; osoba ta będzie pełniła funkcję Kierownika budowy.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający wezwie Wykonawcę, w szczególności do złożenia następujących dokumentów:

1. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wzór wykazu robót budowlanych stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ;

2. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ;

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1.1. nie podlegają wykluczeniu; Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę wobec, którego zaistnieją przesłanki do wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ponadto Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę na podstawie przesłanek do wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt. 1) i 8) ustawy Pzp.

1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu.

2. Wzór Umowy, określający warunki, na których Zamawiający zawrze umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, zawiera Załącznik nr 7 do SIWZ.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w przypadkach określonych we wzorze umowy – Załącznik nr 7 do SIWZ.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 13/12/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 13/12/2018
Plaatselijke tijd: 12:30
Plaats:

Urząd Miejski w Sosnowcu, ul. Mościckiego 14, pok. 315 - III piętro, POLSKA.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

1. Otwarcie ofert jest jawne i następuje na Platformie do elektronicznej obsługi zamówień publicznych przy użyciu tokena (kodu) umożliwiającego odszyfrowanie każdej oferty.

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wypełniony formularz oferty sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ wraz z kosztorysem ofertowym sporządzonym na podstawie przedmiarów robót zawartych w załączniku nr 3 do SIWZ.

2. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:

2.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „Jednolitym Dokumentem”. Wykonawca zobowiązany jest złożyć Jednolity Dokument w zakresie wskazanym w Załączniku nr 4 do SIWZ z zastrzeżeniem zapisu ust. 5 w Rozdziale XV SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest złożyć Jednolity Dokument w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pomocą środka komunikacji elektronicznej tj. Platformy do elektronicznej obsługi zamówień publicznych Zamawiającego dostępnej pod adresem https://umsosnowiec.logintrade.net/.

2.2. dokumenty, o których mowa w rozdziale VIII pkt 2) i 4) SIWZ;

2.3. stosowne oryginalne lub notarialnie poświadczone pełnomocnictwo, jeżeli oferta podpisywana jest przez pełnomocnika lub też w przypadku, gdy umocowanie do podpisania oferty nie wynika z dokumentu rejestrowego Wykonawcy. Pełnomocnictwo złożone w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy opatrzone kwalifikowal. podpisem elektronicznym osoby udzielającej pełnomoc. lub notariusza.

3. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:

3.1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

3.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;

3.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

3.4. czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.

4. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

5. Wykonawca związany będzie złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

6. Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości: 20 000,00 PLN (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy 00/100).

7. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10 % ceny oferty podanej w Formularzu Oferty.

8. Na podstawie art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Urząd Zamówień Publicznych, Sekretariat Departamentu Odwoławczego
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Ciąg dalszy sekcji III, punktu III.1.1):

8. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

8.1. w pkt 8.1 SIWZ– składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych;

8.2. pkt 8.2.–8.3. i 8.5. SIWZ– składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

9. Dokumenty, o których mowa w pkt 9.1 i pkt 9.2 lit. b) SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 9.2 lit. a), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem tego terminu.

10. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 8.1 SIWZ, składa dokument, o którym mowa w pkt 9.1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 10 zdanie pierwsze stosuje się.

11. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia składa dokumenty o których mowa w pkt. 8.1-8.7 SIWZ odnośnie tego podmiotu.

12. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców dokumenty o których mowa w pkt 7 oraz w pkt 8.1-8.7 SIWZ należy złożyć odnośnie każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Natomiast dokumenty o których mowa w pkt. 8.8-8.10. Wykonawcy składają tak, aby wykazać, że wspólnie spełniają warunki udziału w postępowaniu.

13. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

14. Jeżeli okaże się to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

15. Oświadczenia,o których mowa w pkt 2.1, 2.2. 7 i 8 SIWZ dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określ. w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych składane są w oryginale.

16. Dokumenty, o których mowa w pkt 8 SIWZ, inne niż oświadczenia o których mowa w pkt. 16 składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018