Werken - 493128-2018

09/11/2018    S216    - - Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Hongarije-Boedapest: Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden

2018/S 216-493128

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
AK18470
Pap Károly utca 4–6.
Budapest
1139
Hongarije
Contactpersoon: dr. Módos István
Telefoon: +36 12390420
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Fax: +361 2390420
NUTS-code: HU110

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.nfp.hu

Adres van het kopersprofiel: http://www.nfp.hu

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: európai uniós projektfelügyeletet ellátó nonprofit kft.
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: európai uniós projektfelügyeletet ellátó nonprofit kft.

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.1.1-15-2017-00024 azonosítószámú projekt keretében a Baranya megyei Sellye Térségének ivóvízminőség-javító programja A rész fejlesztési feladatainak ellátására vonatk

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45200000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

„Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.1.1-15-2017-00024 azonosítószámú projekt keretében a Baranya megyei Sellye Térségének ivóvízminőség-javító programja A rész fejlesztési feladatainak ellátására vonatkozóan, a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint”

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 625 936 338.00 HUF
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45247130
45232430
45232150
45232151
45232100
45262220
45233223
45233228
71320000
71322000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU231
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sellye, Drávafok, Drávakeresztúr, Lúzsok

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

A kivitelezés főbb tájékoztató jellegű mennyiségei az alábbiak:

I. Sellye központú kistérségi rendszer:

– A meglévő vízkezelő épület átalakítása és felújítása, valamint bővítése, új 45,0 m³/h kapacitású komplex vízkezelő berendezés telepítése

– Új kút létesítése, és a meglévő III. sz. kút felújítása, a kútszivattyú cseréje

– 50 m³ meglévő megszakító medence felújítása, a meglévő feladó szivattyúk cseréjével (1+1 db új, száraz beépítésű, állótengelyes technológiára feladó szivattyú kiépítése szükséges)

– Új 2x100 m³-es iker kialakítású tisztavíz medence építése, a zárkamrában elhelyezett száraz beépítésű, állótengelyes (1+1 db) új nyomásfokozó és (1 (+1)db) új öblítő szivattyúkkal. A beépítésre kerülő 1 db öblítő szivattyúhoz 1 db hideg tartalékot szükséges biztosítani.

– 80,0 m³ hasznos térfogatú vasiszap ülepítő, és egy 60 m³-es iszapvíztelenítő építése a hozzájuk kapcsolódó 1 db csurgalékvíz átemelővel

– Udvartéri csőhálózat (a szükséges szerelvényekkel, aknákkal)

– Szennyvízelvezetés kiépítés

– Belső szervizút bővítése szórt burkolattal

– Energiaellátás bővítése, új mérőhely és betáp kábel építése, ideiglenes elektromos betáplálás biztosításával

– Villamos- és irányítástechnika, valamint vagyonvédelem kiépítése

II. Drávafok központú kistérségi rendszer:

– Vízkezelő épület bővítése, és a meglévő épület felújítása, átalakítása

– 8,0 m³/h kapacitású komplex vízkezelő berendezés telepítése

– Mélyfúrású kút fúrása, meglévő kút felújítása, kútszivattyú cseréje

– 50 m³-es medence és felújítása. A jelenlegi patronos nyomásfokozók kiváltása miatt új nyomásfokozó akna építendő, melyben száraz beépítésű, állótengelyes (1+1 db) új nyomásfokozó és (1 (+1)db) új öblítő szivattyúkat kell elhelyezni. A beépítésre kerülő 1 db öblítő szivattyúhoz 1 db hideg tartalékot szükséges biztosítani. A nyomásfokozó akna megépítés és üzembe helyezése után a meglévő zárkamra funkció megszűntetésre kerül.

– 10,0 m³ hasznos térfogatú vasiszap ülepítő átalakítása új szivattyú elhelyezésével, és a hozzá kapcsolódó szerelvények, vezetékek kiépítésével

– Belső szervizút kialakítása a műtárgyak megközelítéséhez szórt burkolattal

– Udvartéri vezetékhálózat (aknákkal, szerelvényekkel kompletten)

– Villamos- és irányítástechnika, valamint vagyonvédelem kiépítése

III. Drávakeresztúr központú kistérségi rendszer:

– Vízkezelő épület bővítése, a meglévő épület felújítása, átalakítása

– 7,0 m³/h kapacitású komplex vízkezelő berendezés telepítése

– Mélyfúrású kút fúrása, meglévő kút felújítása, kútszivattyú cseréje

– 15,0 m³ hasznos térfogatú vasiszap ülepítő építése

– 6 m³-es iszapvíztelenítő építése

– 1 db csurgalékvíz átemelő akna

– 50 m³ hasznos térfogatú tisztavíz medence építése, a zárkamrában elhelyezett száraz beépítésű, állótengelyes (1+1 db) új nyomásfokozó és (1 (+1)db) új öblítő szivattyúkkal. A beépítésre kerülő 1 db öblítő szivattyúhoz 1 db hideg tartalékot szükséges biztosítani.

– Belső szervizút kialakítása a műtárgyak megközelítéséhez szórt burkolattal

– Kerítésépítés, bontás, tereprendezés

– Udvartéri vezetékhálózat (a szükséges szerelvényekkel, aknákkal)

– meglévő ülepítő elbontása

– 1 db zárt szennyvíztároló építése

– Meglévő drávakeresztúri víztorony gépészeti felújítása

– Energiaellátás bővítése, új mérőhely és betáp kábel építése, ideiglenes elektromos betáplálás biztosításával

– Villamos- és irányítástechnika, valamint vagyonvédelem kiépítése

IV. Lúzsok központú kistérségi rendszer:

– Vízkezelő épület bővítése, és a meglévő épület felújítása, átalakítása

– 6,0 m³/h kapacitású komplex vízkezelő berendezés telepítése

– Mélyfúrású kút fúrása, meglévő kút felújítása, a kútszivattyú cseréje

– 50 m³ hasznos térfogatú tisztavíz medence építése, a zárkamrában elhelyezett száraz beépítésű, állótengelyes (1+1 db) új nyomásfokozó és (1 (+1)db) új öblítő szivattyúkkal. A beépítésre kerülő 1 db öblítő szivattyúhoz 1 db hideg tartalékot szükséges biztosítani.

– 15,0 m³ hasznos térfogatú vasiszap ülepítő építése

– 6 m³-es iszapvíztelenítő épít

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: 2. Környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalások a tervezés és a kivitelezés vonatkozásában / Weging: 50
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

KEHOP-2.1.1-15-2017-00024

A Baranya megyei Sellye Térségének ivóvízminőség-javító programja

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2016/S 051-083944
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1.
Perceel nr.: 1.
Benaming:

Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.1.1-15-2017-00024 azonosítószámú projekt keretében a Baranya megyei Sellye Térségének ivóvízminőség-javító programja A rész fejlesztési feladatainak ellátására vonatko

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
EuroAszfalt Építő é Szolgáltató Kft.
belterület hrsz. 3753.
Üllő
2225
Hongarije
NUTS-code: HU120
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Betonútépítő Zrt.
Jász u. 156-158.
Budapest
1131
Hongarije
NUTS-code: HU110
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 627 071 581.00 HUF
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 625 936 338.00 HUF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:

— tervezési munkák (szükséges engedélyezéssel), tervezői művezetés

— szükséges szakfelügyeletek

— geodéziai munkák

— bontási munkák

— mélyépítési és víztelenítési munkák

— műtárgyépítési munkák

— szerkezetépítési munkák

— épületek szakipari munkái

— épületgépészeti munkák

— gépészeti szerelési munkák

— elektromos és irányítástechnikai munkák

— közmű vezeték építési munkák

— szennyvízcsatorna hálózat építési munkák

— nyomóvezeték építési munkák

— közmű csatlakozások

— út és burkolatépítési munkák

— rekultivációs munkák

— parkosítás, növénytelepítés

— kertépítés

— gépek, eszközök bérlése

— anyagok, eszközök beszállítása

— forgalomtechnikai munkák

— üzemeltetői közreműködés

— minőségvizsgálatok

— próbaüzem

— munka és környezetvédelem

— kármentesítés

— hulladék és veszélyes hulladék szállítása, kezelése

— biztosítások

— régészeti munkák (szakfelügyelet és esetleges leletmentés)

— tűzrégészeti vizsgálatok, lőszermentesítés

— őrzés és vagyonvédelem

— szaktanácsadás, műszaki szakértői feladatok

— iroda, telephely, konténer, mobil illemhely bérlése

— információs anyagok beszerzése

A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma

Közös Ajánlattevő neve: E-B 2020 Konzorcium

Közös Ajánlattevő székhelye: 2225 Üllő, belterület hrsz. 3753.

Közös Ajánlattevő 1. (képviselő, konzorcium vezető tagja) neve: EuroAszfalt Építő é Szolgáltató Kft.

Közös Ajánlattevő 1. székhelye: 2225 Üllő, belterület hrsz. 3753.

13125811-2-44

Közös Ajánlattevő 2. (konzorcium tagja) neve: Betonútépítő Zrt.

Közös Ajánlattevő 2. székhelye: 1131 Budapest, Jász u. 156-158.

23041565-2-41

2. sz. ajánlat:

Ajánlattevő neve: A-G HÍD Konzorcium

Ajánlattevő székhelye: 1138 Budapest, Karikás Frigyes u. 20.

Közös Ajánlattevő neve: A-Híd Zrt.

Közös Ajánlattevő székhelye: 1138 Budapest, Karikás Frigyes u. 20.

24857538-2-44

Közös Ajánlattevő neve: HÍD Zrt.

Közös Ajánlattevő székhelye: 1138 Budapest, Karikás Frigyes u. 20.

14517286-2-44

Közös Ajánlattevő neve: Z-Híd Zrt.

Közös Ajánlattevő székhelye: 1138 Budapest, Karikás Frigyes u. 20.

14541029-2-41

3. sz. ajánlat:

Ajánlattevő neve: Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt.

Ajánlattevő székhelye: 8749 Zalakaros, Jegenye sor 3.

13748429-2-20

4. sz. ajánlat:

STRABAG Építőipari Zrt.

1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. (Infopark D épület)

10776456-4-43

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hongarije
Telefoon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hongarije
Telefoon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018