Werken - 493148-2018

09/11/2018    S216    - - Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Berlijn: Bouwen van hoofdweg

2018/S 216-493148

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
DEGES Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH
Zimmerstr. 54
Berlin
10117
Duitsland
Contactpersoon: DEGES Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH
Telefoon: +49 30-20243-222
E-mail: vergabe@deges.de
Fax: +49 30-20243-791
NUTS-code: DE300

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.deges.de

Adres van het kopersprofiel: https://vergabe.deges.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Straßen- und Brückenbau

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

B172, BL 1 – Bw 7 Gottleubatalbr. + Streckenanschluss Ost

Referentienummer: A313280101
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45233124
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Neubau Bw 7 Gottleubatalbrücke und Streckenbau

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 60 930 434.49 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45221111
45233120
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DED2F
Voornaamste plaats van uitvoering:

Freistaat Sachsen, LK Sächsische Schweiz – Osterzgebirge, Stadt Pirna

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Neubau der Gottleubatalbrücke (einschl. Erstellung der Ausführungs-pläne) Stahlverbundhohlkasten über 9 Felder mit folgenden Abmessungen: Gesamtlänge: 916 m Größte Stützweiten: 124 m Breite zw. Gel.: 15,60 m größte lichte Höhe: 69 m Tiefgründung mit Ortbetonbohrpfählen Überbau-Herstellung im Taktschiebeverfahren Straßenbau: 850 m Neubau Bundesstraße mit folgenden Hauptmassen: ca. 2 200 m Bohrpfähle D = 120 cm ca. 11 000 m³ Stahlbeton Unterbauten ca. 7 000 m³ Stahlbeton Verbund-Fahrbahnplatte ca. 6 750 t Stahlkonstruktion Überbau ca. 50 000 m2 Anstrichfläche Korrosionsschutz ca. 14 000 m2 Abdichtung und Belag ca. 150 000 m³ Erdbau ca. 10 000 m2 Asphalt-Oberbau

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

B172, BL 1 – Bw 7 Gottleubatalbr. + Streckenanschluss Ost

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
BG BeMo/Metrostav
Westfalendamm 72
Dortmund
44141
Duitsland
Telefoon: +49 23158923950
E-mail: Oliver.Klostermann@bemo.net
Fax: +49 23158983911
NUTS-code: DEA52
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 60 930 434.49 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
1. Vergabekammer des Freistaates Sachsen bei der Landesdirektion Sachsen
Braustraße 2
Leipzig
04107
Duitsland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018