Werken - 493152-2018

09/11/2018    S216    - - Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Oostenrijk-Graz: Aanbrengen van elektrische bedrading en fittings

2018/S 216-493152

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Krankenanstalten Immobiliengesellschaft mbH
Stiftingtalstraße 4-6
Graz
8010
Oostenrijk
Contactpersoon: TDZ T5 Bekanntmachung
Telefoon: +43 3163405673
E-mail: vergabe_t5@kages.at
Fax: +43 3163405364
NUTS-code: AT

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.kages.at

Adres van het kopersprofiel: http://kages.vemap.com

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

601202 – LKH Univ.Klinikum Graz Chirurgie BE 2 – 7603 – E-Verteiler

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45311000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Liefern und Montieren der Geschoßverteiler im Bauabschnitt 2 im Bauprojekt Chirurgie.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 596 526.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: AT22
Voornaamste plaats van uitvoering:

LKH-Univ. Klinikum Graz

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Liefern und Montieren der Geschoßverteiler im Bauabschnitt 2 im Bauprojekt Chirurgie.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualität / Weging: 15.00
Prijs - Weging: 85.00
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 122-276316
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
07/08/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
HAN-Anlagenbau GmbH
Exerzierplatzstraße 85
Graz
8051
Oostenrijk
E-mail: hansmann.j@han.at
NUTS-code: AT22
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 596 526.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Landesverwaltungsgericht Steiermark
Salzamtgasse 3
Graz
8010
Oostenrijk
Telefoon: +43 31680290
E-mail: lvwg@lvwg-stmk.gv.at
Fax: +43 31680297215

Internetadres: http://www.lvwg-stmk.gv.at

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018