Werken - 493158-2018

09/11/2018    S216    - - Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Taufkirchen: Ruwbouw

2018/S 216-493158

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gemeinde Taufkirchen
Köglweg 3
Taufkirchen
82024
Duitsland
Contactpersoon: Hitzler Ingenieure
Telefoon: +49 892555950
E-mail: vergabestelle@hitzler-ingenieure.de
Fax: +49 8925559511
NUTS-code: DE21H

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.hitzler-ingenieure.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Neubau Grundschule Am Wald – VE 102 – Rohbauarbeiten

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45223220
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Rohbauarbeiten

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 7 395 041.95 EUR / Hoogste offerte: 8 621 254.62 EUR meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45000000
45111240
45210000
45113000
45112420
45214200
45214210
45214000
45262522
44113120
44112430
44114000
44114100
45223500
45262300
45262310
45262311
45320000
45223220
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE21H
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Arbeitsraumverfüllung Baugrube: 5 754,50 m3

Ortbeton Außenwände Bauteil A: 400 m3

Ortbeton Decken Bauteil A: 3 000 m3

Schalung Außenwand Bauteil A: 4 285 m2

Bewehrung Betonstabstahl Außenwand Bauteil A+B: 202,5 t

Bewehrung Betonstabstahl Decke Bauteil A+B: 582 t

Ortbeton Dachbinder Bauteil B: 339 m3

Bewehrung Betonstabstahl Dachbinder Bauteil B: 87 t

Mauerwerk Innenwand: 900 m2

Abdichtung Außenwand: 2 100 m2

Perimeterdämmung: 2 700 m2

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 147-335668
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Neubau Grundschule Am Wald – VE 102 – Rohbauarbeiten

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Brunnder + Co. Baugesellschaft mbh & Co. München
München
Duitsland
NUTS-code: DE212
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 7 395 041.95 EUR / Hoogste offerte: 8 621 254.62 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Vergabekammer Südbayern bei der Regierung von Oberbayern
Maximilianstraße 39
München
80538
Duitsland
Telefoon: +49 8921762411
E-mail: vergabekammer.suedbayern@reg-ob.bayern.de
Fax: +49 8921762847

Internetadres: http://www.regierung-oberbayern.de

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Fristen gem. § 160 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB).

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Vergabekammer Südbayern bei der Regierung von Oberbayern
Maximilianstraße 39
München
80538
Duitsland
Telefoon: +49 8921762411
E-mail: vergabekammer.suedbayern@reg-ob.bayern.de
Fax: +49 8921762847

Internetadres: http://www.regierung-oberbayern.de

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018