Werken - 493212-2018

09/11/2018    S216    - - Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking 

Frankrijk-Vannes: Grondverzet

2018/S 216-493212

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
EADM
CS 72055
Vannes Cedex
56002
Frankrijk
Contactpersoon: Florence Epiard
Telefoon: +33 297015991
E-mail: florence.epiard@ead56.fr
Fax: +33 297015990
NUTS-code: FRH04

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.ead56.fr

Adres van het kopersprofiel: http://demat.centraledesmarches.com

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: SEM
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Aménagement

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Aménagement des tranches opérationnelles 2 et 3 de la ZAC de la Lande Baule à Muzillac (56190)

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45112500
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Aménagement de la 2e et 3e tranche de la ZAC de la Lande Baule à Muzillac (56190) comprenant la viabilisation de lots libres de constructeurs et réalisation des voiries de dessertes et des espaces verts. Le présent marché correspond à la réalisation d'environ 14 lots pour la deuxième tranche et environ 27 lots pour la 3e tranche. Le marché comprend une tranche ferme correspondant à aménagement de la tranche opérationnelle 2, une tranche optionnelle nº 1 correspondant à l'aménagement de la tranche opérationnelle nº 3 et une tranche optionnelle nº 2 correspondant aux travaux forestiers de restauration de la zone humide de la tranche opérationnelle 3.

Le marché est décomposé en 4 lots de travaux.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 796 572.76 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Terrassements, voirie, revêtement

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45112500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRH04
Voornaamste plaats van uitvoering:

Muzillac (56190).

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Travaux de terrassement, voirie et revêtement.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique de l'offre / Weging: 50 %
Prijs - Weging: 50 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Le marché comprend une tranche ferme correspondant à l'aménagement de la tranche opérationnelle 2, une tranche optionnelle nº 1 correspondant à l'aménagement de la tranche opérationnelle 3.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Réseaux d'assainissement EU/EP

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45232410
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRH04
Voornaamste plaats van uitvoering:

Muzillac (56190).

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Travaux de réseaux d'assainissement eaux usées et eaux pluviales.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique de l'offre / Weging: 50 %
Prijs - Weging: 50 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Le marché comprend une tranche ferme correspondant à l'aménagement de la tranche opérationnelle 2, une tranche optionnelle nº 1 correspondant à l'aménagement de la tranche opérationnelle 3.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Réseaux souples

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32400000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRH04
Voornaamste plaats van uitvoering:

Muzillac (56190).

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Réseaux souples — eau potable-génie civil — télécommunications-tranchées gaz.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique de l'offre / Weging: 50 %
Prijs - Weging: 50 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Le marché comprend une tranche ferme correspondant à l'aménagement de la tranche opérationnelle 2, une tranche optionnelle nº 1 correspondant à l'aménagement de la tranche opérationnelle 3.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Aménagements paysagers

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45112700
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRH
Voornaamste plaats van uitvoering:

Muzillac (56190).

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Travaux paysagers.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique de l'offre / Weging: 50 %
Prijs - Weging: 50 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Le marché comprend une tranche ferme correspondant à l'aménagement de la tranche opérationnelle 2, une tranche optionnelle nº 1 correspondant à l'aménagement de la tranche opérationnelle nº 3 et une tranche optionnelle nº 2 correspondant aux travaux forestiers de restauration de la zone humide de la tranche opérationnelle 3.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn
Verklaring:

Le marché est un marché dont le montant est inférieur aux seuils communautaires. Le marché est passé selon une procédure adaptée et ne relève donc pas du champ d'application de la directive.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 18-140
Perceel nr.: 1
Benaming:

Terrassements, voirie, revêtements

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/09/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 5
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Eurovia Bretagne
Impasse Saint-Léonard
Theix-Noyalo
56450
Frankrijk
NUTS-code: FRH04
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 369 785.90 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 18-141
Perceel nr.: 2
Benaming:

Réseaux d'assainissement eaux usées — eaux pluviales

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/09/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Société Travaux Publics du Golfe
17 rue des Salicornes
Muzillac
56190
Frankrijk
NUTS-code: FRH04
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 226 403.75 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 18-182
Perceel nr.: 3
Benaming:

Réseaux souples eau potable, génie civil, télécom, tranchées gaz

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/09/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
INEO Atlantique
20 avenue Gontran Bienvenu
Vannes
56037
Frankrijk
NUTS-code: FRH04
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 85 111.52 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Waarde of deel dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed
Waarde zonder btw: 46 587.50 EUR
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:

Eau potable: pose

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 18-143
Perceel nr.: 4
Benaming:

Aménagements paysagers

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Atlantic Paysages SAS
chemin de Kerbois
Auray
56401
Frankrijk
NUTS-code: FRH04
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 115 271.59 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

EADM a signé les marchés de travaux pour l'aménagement des tranches opérationnelles 2 et 3 de la ZAC de La Lande Baule à Muzillac avec les Entreprises 1 — Eurovia Bretagne, 2 STPG, 3 INEO Atlantique le 28.9.2018 et 4 Atlantic Paysage le 6.11.2018.

Les marchés peuvent être consultés à EADM, à l'adresse suivante: 8 avenue Edgar Degas — 56000 Vannes, aux heures d'ouverture.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal de grande instance de Rennes
Cité judiciaire — CS 73127 — 7 rue Pierre Abélard
Rennes Cedex
35031
Frankrijk
Telefoon: +33 2996537337
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Dirreccte des Pays de la Loire — comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics
22 mail Pablo Picasso, BP 24209
Nantes Cedex 1
44042
Frankrijk
Telefoon: +33 253467983
E-mail: paysdl.ccira@direccte.gouv.fr
Fax: +33 253467979
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Greffe du tribunal de grande instance de Rennes
Cité judiciaire — CS 73127 — 7 rue Pierre Abélard
Rennes Cedex
35031
Frankrijk
Telefoon: +33 223212828
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018