Werken - 493220-2018

09/11/2018    S216    - - Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Lübeck: Vloerbekledingswerk

2018/S 216-493220

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Hansestadt Lübeck Bereich 5.651 -Gebäudemanagement
Lübeck
Duitsland
Contactpersoon: Fachbereichsdienste FB 5 Planen und Bauen
E-mail: submissionplanenundbauen@luebeck.de
NUTS-code: DEF03

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.luebeck.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Sanierung Musik- und Kongresshalle Lübeck, 2.BA

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45432130
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Bodenbelagsarbeiten betriebsbegleitend zur Überarbeitung des Erdgeschosses in der Musik-und Kongresshalle.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEF03
Voornaamste plaats van uitvoering:

Willy-Brandt-Allee 10

23554 Lübeck

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Die Musik- und Kongresshalle (MuK) Lübeck ist ein multifunktionales Veranstaltungshaus. Im Rahmen der geplanten Sanierung soll in einer Maßnahme das Erdgeschoss überarbeitet werden. Hierfür sind diverse Bodenbelagsarbeiten in diversen Bereichen notwendig.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 189-426122
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Bodenbelagsarbeiten

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Vergabekammer Schleswig-Holstein
Kiel
24105
Duitsland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018