Werken - 493225-2018

09/11/2018    S216    - - Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Schwäbisch Hall: Aanleggen van pijpleidingen, communicatielijnen en stroomleidingen, autowegen, wegen, vliegvelden en spoorlijnen; verhardingen

2018/S 216-493225

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Stadt Schwäbisch Hall, Fachbereich Planen und Bauen
Gymnasiumstr. 4
Schwäbisch Hall
74523
Duitsland
Contactpersoon: Zentrale Vergabestelle, Am Markt 5, 74523 Schwäbisch Hall
Telefoon: +49 791751-469
E-mail: Elfriede.Frank@schwaebischhall.de
Fax: +49 791751-304
NUTS-code: DE11A

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.schwaebischhall.de

Adres van het kopersprofiel: www.schwaebischhall.de

I.1)Naam en adressen
Stadtbetriebe Schwäbisch Hall Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung (EBA)
Daimlerstraße 2
Schwäbisch Hall
74523
Duitsland
Contactpersoon: Zentrale Vergabestelle
Telefoon: +49 791751469
E-mail: Elfriede.Frank@schwaebischhall.de
NUTS-code: DE11A

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.schwaebischhall.de

I.1)Naam en adressen
Haller Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH (HGE)
Am Markt 7
Schwäbisch Hall
74523
Duitsland
Contactpersoon: Zentrale Vergabestelle
Telefoon: +49 791751469
E-mail: Elfriede.Frank@schwaebischhall.de
NUTS-code: DE11A

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.schwaebischhall.de

I.1)Naam en adressen
Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH
An der Limpurgbrücke 1
Schwäbisch Hall
74523
Duitsland
Contactpersoon: Zentrale Vergabestelle
Telefoon: +49 791751469
E-mail: Elfriede.Frank@schwaebischhall.de
NUTS-code: DE11A

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.schwaebischhall.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Erschließung Neubaugebiet Sonnenrain

Referentienummer: 0498003.4
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45230000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Kanal- u. Straßenbauarbeiten, Leerrohr- und Kabelverlegearbeiten, Tiefbau Versorgungsträger

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45223500
45112000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE11A
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Erschließung Neubaugebiet Sonnenrain in Schwäbisch Hall-Hessental, Innere Erschließung 2. BA, Lückenschluß Radweg Bühlertalstr. BA 2 Tief- und Straßenbauarbeiten HGE:

Oberboden abtragen, lagern und andecken ca. 10 400 m3

Boden lösen ca. 2 350 m3

Boden verbessern ca. 10 460 m3

Boden einbauen ca. 6 100 m3

Schottertragschicht herstellen ca. 4 150 m3

Straßenabläufe herstellen ca. 55 St.

Asphaltflächen ca. 8 350 m2

Randeinfassungen herstellen ca. 2 760 m

Mastfundamente Beleuchtungsmasten ca. 58 St.

Hauskontrollschächte ca. 35 St.

Kanalbauarbeiten EBA:

Kanalgrabenaushub ca. 9 400 m3

Kanalgrabenverfüllung ca. 6 300 m3

Leitungszone (Splitt) ca. 2 000 m3

Abwässerkanäle DN 200 – DN 800 ca. 2 150 m

Hausanschlussleitungen DN 160 ca. 300 m

Kanalschächte DN 1200 – DN 1500 ca. 48 St.

Tief- und Straßenbauarbeiten Stadt SHA:

Schottertragschicht herstellen ca. 610 m3

Asphaltflächen ca. 1 340 m2

Abwasserkanäle DN 300 – DN 400 ca. 315 m

Kanalschächte DN 1200 ca. 8 St.

Mastfundamente Beleuchtungsmasten ca. 13 St.

Beton für Rampenbauwerk ca. 160 m3

Stahl für Rampenbauwerk ca. 16 to

Tiefbauarbeiten Stadtwerke SHA GmbH:

Aushub für Versorgungsleitungen ca. 3 100 m3

Sandverfüllung ca. 1 600 m3

Kabelverlegung ca. 7 000 m

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 214-489637
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Vergabekammer Baden Württemberg, Regierungspräsidium Karlsruhe
Durlacher Allee 100
Karlsruhe
76137
Duitsland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018