Werken - 493229-2018

09/11/2018    S216    - - Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Warschau: Bouwwerkzaamheden

2018/S 216-493229

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga-Południe
ul. Grochowska 274
Warszawa
03-841
Polen
Contactpersoon: Agata Latawiec
Telefoon: +48 224435510
E-mail: ppl.wzp@um.warszawa.pl
Fax: +48 224435552
NUTS-code: PL911

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.pragapld.waw.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w rejonie ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Warszawie

Referentienummer: UD-VI-ZP/92/18
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Zakres robót obejmuje m.in.:

• wykonanie budynku zespołu szkolno-przedszkolnego (wraz z halą sportową z zapleczem sanitarnym) - budynek posiada część kuchenną, windę dla osób niepełnosprawnych,

• wykonanie ciągów komunikacyjnych pieszych i jezdnych oraz parkingów (część miejsc postojowych zlokalizowana w pasie drogowym ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego),

• wykonanie dwóch zjazdów z drogi - zjazd z ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego oraz z ul. Perkuna,

• wykonanie placów zabaw,

• wykonanie dwóch boisk oraz bieżni,

• wykonanie ogrodzenia i montaż piłkochwytów,

• wykonanie elementów małej architektury,

• wykonanie robót dotyczących zieleni,

• wykonanie instalacji zewnętrznych (przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego oraz podłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej bytowej, kanalizacji deszczowej, drenażu boisk, instalacji elektrycznej, oświetlenia terenu oraz przyłącza C.O. wraz z węzłem cieplnym),

Dalszy opis w pkt II.2.4) Opis zamówienia.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45210000
45111291
45214100
45214200
45300000
45400000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL911
Voornaamste plaats van uitvoering:

Warszawa

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cd. punktu II.1.4) Krótki opis.

• dostawa i montaż niezbędnego wyposażenia kuchni wg projektu technologii kuchni,

Uwaga: zamówienie dotyczy tylko wyposażenia dot. kuchni, nie dotyczy wyposażenia ruchomego pozostałych pomieszczeń.

• wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku,

• roboty przygotowawcze: likwidacja domków i altanek działkowych, likwidacja ogrodzeń, wycięcie drzew, usunięcie karp i korzeni, usunięcie przyłączy instalacyjnych, wywóz elementów z rozbiórki, gruzu,

• dostosowanie instalacji wodnej i kanalizacyjnej, instalacji oświetlenia, ogrodzenia, alejek dla ruchu pieszego do stanu kompletności i używalności, po przekazaniu działek,

• inne roboty budowlane opisane w dokumentacji projektowej,

• i inne prace i roboty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Opisu Przedmiotu Zamówienia i dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i obioru robót, stanowiące załączniki nr 8 i 9 do SIWZ.

Dodatkowe obowiązki Wykonawcy wynikające z klauzuli społecznej:

W związku z zastosowaniem klauzuli społecznej na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający wymaga aby Wykonawca lub Podwykonawca przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy zatrudniał na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy min. 10 pracowników (z wyłączeniem kadry kierowniczej, inżynierów oraz pracowników administracji) bezpośrednio realizujących następujące czynności na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy: prace murarskie, prace tynkarskie, prace spawalnicze, prace zbrojarskie, prace malarskie, prace glazurnicze, prace elektryczne, prace ciesielskie. Czynności wykonywane przez pracowników będą polegać na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26.6.1974 Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.).

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 174-393801
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Postępowanie zostało unieważnione, gdyż oferta z najniższą ceną (58 816 809,21 PLN przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (28 693 510,00 PLN), a Zamawiający nie może jej zwiększyć do ceny najkorzystniejszej oferty - podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018