Werken - 493233-2018

09/11/2018    S216    - - Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Bytom: Bouwwerkzaamheden

2018/S 216-493233

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gmina Bytom - Bytomskie Mieszkania
ul. Zielna 25B
Bytom
41-907
Polen
Contactpersoon: Justyna Brzeska
Telefoon: +48 327453901/170/171
E-mail: zamowienia@bm.bytom.pl
Fax: +48 324130033
NUTS-code: PL228

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.bytomskie.mieszkania.magistrat.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Jednostka organizacyjna administracji samorządowej
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz lokali socjalnych, wspomaganych i chronionych w Bytomiu (Śródmieście, Rozbark) poprzez zaprojektowanie i wykonanie remontu budynków położonych w Bytomiu (..)

Referentienummer: DZ-PN-36/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych w celu utworzenia Centrum Usług Społecznych oraz lokali socjalnych, wspomaganych i chronionych w Bytomiu (Śródmieście, Rozbark) poprzez zaprojektowanie i wykonanie remontu budynków położonych w Bytomiu przy ul. Piłsudskiego 21, ul. Piekarskiej 39 i ul. Siemianowickiej 29.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

a) zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy budynku przy ul. Piłsudskiego 21

b) zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy budynku przy ul. Piekarskiej 39

c) zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy budynku przy ul. Siemianowickiej 29

Wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie oraz aktualną wiedzą techniczną i sztuką budowlaną oraz uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie budynku położonego w Bytomiu przy ul. Piłsudskiego 21

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71000000
71200000
71221000
71222000
45000000
45200000
45211300
45211340
45300000
45310000
45320000
45330000
45400000
45220000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL228
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ul. Piłsudskiego 21

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

a) Część I – Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie budynku położonego w Bytomiu przy ul. Piłsudskiego 21 w celu utworzenia w nim Centrum Usług Społecznych oraz lokali wspomaganych (treningowych), w tym:

1) uzgodnienie potwierdzenia wystarczającego przyłączenia mediów bądź uzyskanie nowych warunków technicznych przyłączenia sieci elektroenergetycznej, gazowej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz wykonanie instalacji ogrzewania gazowego;

2) wykonanie uzupełniających pomiarów i sprawdzenie stanu technicznego w zakresie koniecznym do przeprowadzenia realizacji inwestycji, w tym w szczególności po wykonaniu prac rozbiórkowych i demontażowych;

3) sporządzenie programu konserwatorskiego uzgodnionego z służbami konserwatorskimi;

4) sporządzenie projektu budowlanego, uzyskanie uzgodnień konserwatorskich, opracowanie niezbędnych ekspertyz i uzyskanie stosownych odstępstw od obowiązujących przepisów techniczno – budowlanych, uzyskanie pozwolenia na budowę i pozostałych niezbędnych i wymaganych prawem decyzji, uzgodnień, dokumentów, sporządzenie projektów wykonawczych, przedmiarów

i kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót;

5) sprawowanie przez Projektanta nadzoru autorskiego nad realizacją projektu;

6) wykonanie na podstawie powyższych opracowań robót budowlanych w zakresie przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego i jego adaptacji do nowej funkcji (opiekuńczo – socjalnej) w systemie „pod klucz” wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu, oraz wyposażeniem obiektu;

7) sporządzenie dokumentacji powykonawczej i pozostałych dokumentów pozwalających na uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budynku wraz z uzyskaniem tej decyzji;

8) uzyskanie odbiorów wykonanej inwestycji przez straż pożarną, sanepid i inne konieczne służby.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1.1. do SIWZ - Program Funkcjonalno – Użytkowy.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: doświadczenie osoby uprawnionej do kierowania robotami budowlanymi / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: zatrudnienie bezpośrednio przy realizacji zamówienia osoby bezrobotnej / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: współczynnik przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: współczynnik przenikania ciepła dla dachów, stropodachów i stropodachów i stropów pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami / Weging: 5
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Zamawiający ubiega się o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Nabór RPSL.10.2.03-IZ.01-24-181/17.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 35 000,00 PLN (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100)

Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania w przypadku określonym w art. 93 ust. 1a ustawy Pzp.

Zamawiający w niniejszym postępowaniu będzie stosował procedurę, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie budynku położonego w Bytomiu przy ul. Piekarskiej 39

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71000000
71200000
71221000
71222000
45000000
45200000
45211300
45211340
45300000
45310000
45320000
45330000
45400000
45220000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL228
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ul. Piekarska 39

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

b) Część II – Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie budynku położonego w Bytomiu przy ul. Piekarskiej 39 w celu utworzenia w nim Centrum Usług Społecznych, w tym:

1) uzgodnienie potwierdzenia wystarczającego przyłączenia mediów bądź uzyskanie nowych warunków technicznych przyłączenia sieci elektroenergetycznej, gazowej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz wykonanie instalacji ogrzewania gazowego;

2) wykonanie uzupełniających pomiarów i sprawdzenia stanu technicznego w zakresie koniecznym do przeprowadzenia realizacji inwestycji, w tym w szczególności po wykonaniu prac rozbiórkowych

I demontażowych;

3) sporządzenie programu konserwatorskiego uzgodnionego z służbami konserwatorskimi;

4) sporządzenie projektu budowlanego, uzyskanie uzgodnień konserwatorskich, opracowanie niezbędnych ekspertyz i uzyskanie stosownych odstępstw od obowiązujących uzyskanie pozwolenia na budowę i pozostałych niezbędnych i wymaganych prawem decyzji, uzgodnień, dokumentów, sporządzenie projektów wykonawczych, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót;

5) sprawowanie przez Projektanta nadzoru autorskiego nad realizacją projektu;

6) wykonanie na podstawie powyższych opracowań robót budowlanych w zakresie przebudowania budynku mieszkalnego i jego adaptacji do nowej funkcji (opiekuńczo – socjalnej) w systemie „pod klucz” wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu tj. wykonanie zagospodarowania terenu działek objętych opracowaniem z realizacją powierzchni utwierdzonych, miejsc postojowych, placu gospodarczego, placu zabaw i terenów zielonych;

7) sporządzenie dokumentacji powykonawczej i pozostałych dokumentów pozwalających na uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budynku wraz z uzyskaniem tej decyzji;

8) uzyskanie odbiorów wykonanej inwestycji przez straż pożarną, sanepid i inne konieczne służby.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1.2. do SIWZ – Program Funkcjonalno – Użytkowy.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: doświadczenie osoby uprawnionej do kierowania robotami budowlanymi / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: zatrudnienie bezpośrednio przy realizacji zamówienia osoby bezrobotnej / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: współczynnik przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: współczynnik przenikania ciepła dla dachów, stropodachów i stropodachów i stropów pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami / Weging: 5
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Zamawiający ubiega się o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Nabór RPSL.10.2.03-IZ.01-24-181/17.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 42 000,00 (słownie: czterdzieści dwa tysiące złotych 00/100)

Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania w przypadku określonym w art. 93 ust. 1a ustawy Pzp.

Zamawiający w niniejszym postępowaniu będzie stosował procedurę, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie budynku położonego w Bytomiu przy ul. Siemianowickiej 29

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71000000
71200000
71221000
71222000
45000000
45200000
45211300
45211340
45300000
45310000
45320000
45330000
45400000
45220000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL228
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ul. Siemianowicka 29

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

c) Część III – Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie budynku położonego w Bytomiu przy ul. Siemianowickiej 29 w celu utworzenia w nim lokali socjalnych oraz wspomaganych (treningowych), w tym:

1) uzgodnienie potwierdzenia wystarczającego przyłączenia mediów bądź uzyskanie nowych warunków technicznych przyłączenia sieci elektroenergetycznej, gazowej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej;

2) wykonanie uzupełniających pomiarów i sprawdzenia stanu technicznego w zakresie koniecznym do przeprowadzenia realizacji inwestycji, w tym w szczególności po wykonaniu prac rozbiórkowych

I demontażowych;

3) sporządzenie programu konserwatorskiego uzgodnionego z służbami konserwatorskimi;

4) sporządzenie projektu budowlanego, uzyskanie uzgodnień konserwatorskich, opracowanie niezbędnych ekspertyz i uzyskanie stosownych odstępstw od obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych, uzyskanie pozwolenia na budowę i pozostałych niezbędnych i wymaganych prawem decyzji, uzgodnień, dokumentów, sporządzenie projektów wykonawczych, przedmiarów

I kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót;

5) sprawowanie przez Projektanta nadzoru autorskiego nad realizacją projektu;

6) wykonanie na podstawie powyższych opracowań robót budowlanych w zakresie przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego i jego adaptacji do nowej funkcji (socjalnej i opiekuńczej) w systemie „pod klucz” wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu, oraz wyposażeniem obiektu;

7) sporządzenie dokumentacji powykonawczej i pozostałych dokumentów pozwalających na uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budynku wraz z uzyskaniem tej decyzji

8) uzyskanie odbiorów wykonanej inwestycji przez straż pożarną, sanepid i inne konieczne służby

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1.3. do SIWZ – Program Funkcjonalno – Użytkowy.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: doświadczenie osoby uprawnionej do kierowania robotami budowlanymi / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: zatrudnienie bezpośrednio przy realizacji zamówienia osoby bezrobotnej / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: współczynnik przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: współczynnik przenikania ciepła dla dachów, stropodachów i stropodachów i stropów pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami / Weging: 5
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Zamawiający ubiega się o dofinansowanie zamówienia ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Nabór RPSL.10.2.03-IZ.01-24-181/17.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100)

Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania w przypadku określonym w art. 93 ust. 1a ustawy Pzp.

Zamawiający w niniejszym postępowaniu będzie stosował procedurę, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 163-371755
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie budynku położonego w Bytomiu przy ul. Piłsudskiego 21

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie budynku położonego w Bytomiu przy ul. Piekarskiej 39

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Perceel nr.: 3
Benaming:

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie budynku położonego w Bytomiu przy ul. Siemianowickiej 29

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawcę: a) w stosunku do którego, wystąpi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp, i/lub b) w stosunku do którego, wystąpią okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego, Wykonawca składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie -Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) stanowiący Załącznik nr 3b do SIWZ. Informacje zawarte w JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie,że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy, Wykonawca przekazuje, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: a) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;3) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;4) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;5) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 6) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie 2 Pzp albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu,a także wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. Odwołanie wobec innych czynności wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018