Werken - 493237-2018

09/11/2018    S216    - - Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Nikola Kozlevo: Aanleggen van pijpleidingen, communicatielijnen en stroomleidingen, autowegen, wegen, vliegvelden en spoorlijnen; verhardingen

2018/S 216-493237

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Obshtina Nikola Kozlevo
000931568
pl. „23-ti septemvri“ No. 5
s. Nikola Kozlevo
9955
Bulgarije
Contactpersoon: Petar Dimitrov — sekretar na obshtina Nikola Kozlevo
Telefoon: +359 53282002
E-mail: obankozlevo@abv.bg
Fax: +359 53282020
NUTS-code: BG333

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://nikolakozlevo.bg/

Adres van het kopersprofiel: https://profilnakupuvacha.com/1464,12408

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Извършване на СМР на обект „Реконструкция и рехабилитация на общински път SHU2101/III-701, Тодор Икономово—Хърсово/Никола Козлево—Ружица—Хърсово/III-701 в община Никола Козлево“ по 2 обособ. позиции

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45230000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

„Извършване на СМР на обект „Реконструкция и рехабилитация на общински път SHU2101/III-701, Тодор Икономово—Хърсово/Никола Козлево—Ружица—Хърсово/III-701 в община Никола Козлево“ по 2 обособени позиции: обособена позиция 1 „Общински път IV-20723 — с. Никола Козлево—с. Ружица“; обособена позиция 2 „Общински път IV-20719 — с. Ружица—с. Хърсово“, финансиран по мярка 7.2 от ПРСР 2014—2020 г.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

„Общински път IV-20723 — с. Никола Козлево—с. Ружица“

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45230000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG333
Voornaamste plaats van uitvoering:

Община Никола Козлево

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Обектът включва участък от четвъртокласната (общинска) пътна мрежа — IV-20723 — с. Никола Козлево—с. Ружица с дължина 5 885 м.

Предвидено е изпълнение на изкопни работи, технологично фрезоване на съществуваща настилка, полагане на двупластово асфалтово покритие — настилка от неплътен асфалтобетон и плътен асфалтобетон. Предвидени са дейности за изпълнение на локални ремонти. При заустване на страничните пътища ще се изпълнява плътен асфалтобетон, както и трошен камък (при странични пътища без настилка). Предвижда се изграждането на стабилизиран пътен банкет от несортиран трошен камък и профилиран с необходимия напречен наклон съгласно проекта.

Дейности по отводняване чрез направа на необлицовани окопи за надлъжно протичане на водите и водостоци за напречното им провеждане. По съществуващите водостоци е предвидено почистване на втока и оттока на съоръжението, саниране с циментов разтвор и др.

Хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация.

Инфраструктура за широколентов интернет.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Проект „Реконструкция и рехабилитация на общински път SHU2101/III-701, Тодор Икономов-Хърсово/Никола Козлево-Ружица–Хърсово/III-701, в община Никола Козлево“

II.2.14)Nadere inlichtingen

Договор № 27/07/2/0/00495 от 28.2.2018 г., сключен между община Никола Козлево и Държавен фонд „Земеделие“, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони 2014—2020 г., мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобрението или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

„Общински път IV-20719 — с. Ружица—с. Хърсово“

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45230000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG333
Voornaamste plaats van uitvoering:

Община Никола Козлево

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Обектът, предмет на поръчката, включва участък от четвъртокласната (общинска) пътна мрежа — IV-20719—с. Ружица—с. Хърсово с дължина 3 646 м.

Предвидено е изпълнение на изкопни работи, технологично фрезоване на съществуваща настилка, полагане на двупластово асфалтово покритие — настилка от неплътен асфалтобетон и плътен асфалтобетон, доставка и полагане на бетонови бордюри. Предвидени са дейности за изпълнение на локални ремонти. При заустване на страничните пътища ще се изпълнява плътен асфалтобетон, както и трошен камък (при странични пътища без настилка). Предвижда се изграждането на стабилизиран пътен банкет от несортиран трошен камък и профилиран с необходимия напречен наклон съгласно проекта.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Проект „Реконструкция и рехабилитация на общински път SHU2101/III-701, Тодор Икономов-Хърсово/Никола Козлево-Ружица–Хърсово/III-701, в община Никола Козлево“

II.2.14)Nadere inlichtingen

Договор № 27/07/2/0/00495 от 28.2.2018 г., сключен между община Никола Козлево и Държавен фонд „Земеделие“, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони 2014—2020 г., мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобрението или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 113-256337
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

„Общински път IV-20723 — с. Никола Козлево—с. Ружица“

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

„Общински път IV-20719 — с. Ружица— с. Хърсово“

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София
1000
Bulgarije
Telefoon: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internetadres: www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018