Werken - 493247-2018

09/11/2018    S216    - - Werken - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Spanje-Vitoria-Gasteiz: Werkzaamheden voor hoogwaterpreventie

2018/S 216-493247

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 214-489672)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Gobierno Vasco — Agencia Vasca del Agua
S4833001C
Vitoria-Gasteiz
Spanje
Contactpersoon: Amaia Labella Camara
Telefoon: +34 945011769
E-mail: alabella@uragentzia.eus, a-urquijoluengo@uragentzia.eus
NUTS-code: ES211

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.euskadi.eus

Adres van het kopersprofiel: http://www.contratacion.euskadi.eus/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Proyecto de defensa contra inundaciones del río Urumea, tanque de tormentas y pozo de bombeo a su paso por el barrio de Martutene-Fase II

Referentienummer: URA/006/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45246400
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Proyecto de defensa contra inundaciones del río Urumea, tanque de tormentas y pozo de bombeo a su paso por el barrio de Martutene-Fase II.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 214-489672

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: I.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Comunicación
In plaats van:
Te lezen:
Afdelingsnummer: II.2.13)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Información sobre fondos de la Unión Europea
In plaats van:

El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

Te lezen:

El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí

Afdelingsnummer: II.2.14)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Información adicional
In plaats van:

Te lezen:

Cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el marco del Programa Operativo del País Vasco FEDER 2014-2020.

VII.2)Overige nadere inlichtingen: