Werken - 493266-2018

09/11/2018    S216    - - Werken - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Rzeszów: Wegenbouwwerken

2018/S 216-493266

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 198-446879)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa, Postępowanie prowadzi Urząd Miasta Rzeszowa w imieniu i na rzecz zamawiającego - Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie
PL823
ul. Rynek 1
Rzeszów
35-064
Polen
Contactpersoon: Wioletta Olbrycht
Telefoon: +48 178754636
E-mail: zampub@erzeszow.pl
NUTS-code: PL823

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://bip.erzeszow.pl

Adres van het kopersprofiel: http://bip.erzeszow.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Roboty budowlane polegające na budowie pętli autobusowej przy skrzyżowaniu ul. Baligrodzkiej i ul. Iwonickiej w Rzeszowie

Referentienummer: CZ-I.271.134.323.2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45233120
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) budowę pętli autobusowej o szerokości 8,75-9,65 m, peron dla wysiadających i wsiadających, plac pod wiatę przystankową,

2) budowę oświetlenia drogowego, zabezpieczenie i przebudowa linii napowietrznych i kablowych nN oraz zabezpieczenie linii teletechnicznych,

3) budowę kanalizacji deszczowej z rur PVC- U, SN 8 KN/m2 fi 250 i 200 mm,

4) budowę elementów systemu RIST (budowa masztu systemu RIST o wysokości 25,6 m) informacji pasażerskiej SIP, monitoringu, kan. kablowa.

Zadanie realizowane będzie na podstawie decyzji nr 5/2018 Prezydenta Miasta Rzeszowa o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 14.5.2018 r., znak: AR.6740.68.9.2018.BS68.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 198-446879

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
In plaats van:
Datum: 30/09/2019
Te lezen:
Datum: 31/10/2019
VII.2)Overige nadere inlichtingen: