Werken - 493271-2018

09/11/2018    S216    - - Werken - Aanvullende inlichtingen - Niet-openbare procedure 

Slowakije-Banská Bystrica: Bouwwerkzaamheden voor riool

2018/S 216-493271

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2016/S 075-130578)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36056006
Partizánska cesta
Banská Bystrica
974 00
Slovakije
Contactpersoon: Tatiana Lachová
Telefoon: +421 484327240
E-mail: lachova.tatiana@stvs.sk
Fax: +421 484327245
NUTS-code: SK032

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.stvs.sk

Adres van het kopersprofiel: http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/8299

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Aglomerácia Žarnovica - kanalizácia a ČOV

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45232400
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Predmetom zákazky je dobudovanie kanalizácie v meste Žarnovica a rekonštrukcia existujúcej čistiarne odpadových vôd. V rámci kanalizácie je riešené dobudovanie splaškovej kanalizácie v rámci mesta s napojením tejto kanalizácie na jestvujúcu kmeňovú stoku A a ďalšie stoky jestvujúcej kanalizácie. Zároveň je riešená aj kanalizácia, v tých častiach jestvujúcej stokovej siete, ktoré majú nevyhovujúci profil, resp. sklon potrubia. V území sa nachádza množstvo podzemných a nadzemných vedení. Vzhľadom na konfiguráciu terénu sa kanalizácia vybuduje ako kombinácia gravitačnej kanalizácie a tlakovej kanalizácie. Na sieti sa vybuduje 5 čerpacích staníc. Pre každú nehnuteľnosť sa uvažuje s vybudovaním kanalizačných prípojok, pomocou odbočkového kusu DN

300/150, a dodatočného napojenia na potrubie DN 300/150, resp. 200/150, prípojka sa vybuduje po hranicu pozemku, na prípojke sú navrhnuté plastové šachty DN 400. Prípojky sú navrhnuté z potrubia PVC hladkého plnostenného, DN 150, SN podľa druhu SN kanalizačného zberača, resp. PE potrubia. Cieľom je zrekonštruovať ČOV tak, aby bolo možné efektívne čistiť odpadové vody produkované obyvateľmi mesta Žarnovica. Rekonštrukcia je navrhnutá tak, aby v maximálnej možnej miere boli využité existujúce objekty ČOV. ČOV bude pozostávať z mechanického predčistenia, z biologického čistenia, zo zahusťovania a uskladňovania kalu. Čistiareň odpadových vôd je navrhovaná s dvoma linkami biologického čistenia, ktoré môžu byť prevádzkované každá

samostatne, nezávisle od druhej linky. Predmetom zákazky je aj vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie. Predmet zákazky je presne opísaný v súťažných podkladoch.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2016/S 075-130578

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

VI.3) Doplňujúce informácie:

Verejný obstarávateľ od 19.10.2018 bude pri komunikácii s uchádzačmi postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému Josephine, tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi. Josephine je systém umiestnený na doméne https://josephine.proebiz.com a bude na účely dokončenia tohto verejného obstarávania softvér používaný na elektronickú komunikáciu. Uchádzač má povinnosť registrovať sa do systému Josephine: Registrovať sa do systému bude môcť pomocou hesla aj pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (elD).