Werken - 493273-2018

09/11/2018    S216    - - Werken - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Warschau: Oeverbeschermingswerken

2018/S 216-493273

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 200-453558)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
ul. Grzybowska 80/82
Warszawa
00-844
Polen
Contactpersoon: Piotr Porębski
Telefoon: +48 126284354
E-mail: piotr.porebski@wody.gov.pl
NUTS-code: PL911

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.wodypolskie.bip.gov.pl

Adres van het kopersprofiel: www.wodypolskie.bip.gov.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły od km 26+850 do km 27+400 wraz z wałami cofkowymi potoku Regulka: wał prawy od km 0+000 do km 0+220, wał lewy od km 0+000 do km 0+220, ...

Referentienummer: 632/JRP/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45246200
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa istniejącego lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły od km 26+850 do km 27+400 wraz z wałami cofkowymi potoku Regulka: wał prawy od km 0+000 do km 0+220, wał lewy od km 0+000 do km 0+220, w miejscowości Okleśna, gmina Alwernia, powiat chrzanowski, województwo małopolskie.

Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa powodziowego terenów zawala gminy Alwernia. Poprawa stanu technicznego obwałowań rzeki Wisły i Regulki w celu zapewnienia odpowiednich parametrów wałów (wysokości, zagęszczenia, stateczności) przewidzianych przepisami szczegółowymi.

Niniejsza inwestycja stanowi kontynuację projektu pn.: „Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły na odcinkach wału od km 0+000 do 0+097 oraz od km 0+158 do 1+880 (kilometraż roboczy) w miejscowości Okleśna, gmina Alwernia, powiat chrzanowski, województwo małopolskie”, objętego odrębną decyzją o pozwoleniu na realizacje.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 200-453558

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: I.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Komunikacja
In plaats van:

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

Te lezen:

Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 22

Kraków

31-109

Polska

Osoba do kontaktów: Piotr Porębski

E-mail: piotr.porebski@wody.gov.pl

Kod NUTS: PL 213

Adresy internetowe:

Główny adres: www.wodypolskie.bip.gov.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

Afdelingsnummer: II.2.5)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Kryteria udzielenia zamówienia
In plaats van:

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

Te lezen:

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji i rękojmi / Waga: 20

Kryterium jakości - Nazwa: doświadczenie kierownika budowy / Waga: 20

Cena - Waga: 60

Afdelingsnummer: III.2.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
In plaats van:

Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Te lezen:
VII.2)Overige nadere inlichtingen: