Werken - 493278-2018

09/11/2018    S216    - - Werken - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Frankrijk-Fleury-les-Aubrais: Metselwerk

2018/S 216-493278

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 190-428809)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
EMA/DCSSA/DAPS-SSA
8411z
TSA 20003
Fleury-les-Aubrais Cedex
45404
Frankrijk
E-mail: dapsa-dafs-ba-ppa.cds.fct@intradef.gouv.fr
NUTS-code: FRB06

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.marches-publics.gouv.fr

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Prestations de travaux d'entretien locatif au profit de l'hôpital d'instruction des Armées Laveran

Referentienummer: 18AG7301
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45262522
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Prestations de travaux d'entretien locatif au profit de l'hôpital d'instruction des Armées Laveran situé à Marseille (13):

— lot nº 1 «Gros œuvre, maçonnerie-carrelage-plâtrerie»,

— lot nº 2 «Menuiserie bois, du PVC, de l'aluminium et de l'acier».

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 190-428809

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Modalités d’ouverture des offres
In plaats van:
Datum: 08/11/2018
Plaatselijke tijd: 16:00
Te lezen:
Datum: 22/11/2018
Plaatselijke tijd: 16:00
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
In plaats van:
Datum: 22/10/2018
Plaatselijke tijd: 16:00
Te lezen:
Datum: 22/11/2018
Plaatselijke tijd: 16:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: