Werken - 493294-2018

09/11/2018    S216    - - Werken - Wijziging van een opdracht/concessie tijdens de looptijd - Niet-openbare procedure 

Tsjechië-Praag: Aanleggen van snelweg

2018/S 216-493294

Aankondiging van een wijziging

Wijziging van een opdracht/concessieovereenkomst gedurende de looptijd ervan

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Ředitelství silnic a dálnic ČR
659903390
Na Pankráci 546/56
Praha 4
140 00
Tsjechië
Contactpersoon: Lenka Honnerová
Telefoon: +420 284009307
E-mail: lenka.honnerova@rsd.cz
NUTS-code: CZ010

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.rsd.cz

Adres van het kopersprofiel: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilRSD

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dálnice D3 0308/C Veselí nad Lužnicí – Bošilec

Referentienummer: 05PT-000244
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45233110
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ031
Voornaamste plaats van uitvoering:

Jihočeský kraj

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding op het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten:

Jednalo se o užší řízení na stavební práce.

Stavba dálnice D3 Veselí nad Lužnicí - Bošilec. Stavba je situována v prostoru současného obchvatu Veselí nad Lužnicí. Navazuje na stavbu D3 0308A za MÚK Veselí - sever a končí zhruba na hranicích bývalých okresů Tábor a České Budějovice. Obsahuje 3 dálniční mosty, 2 nadjezdy, 2 rekonstrukce stávajících nadjezdů, 2 mosty mimo dálnici a 1 MÚK. Délka hlavní trasy 5,62 km.

II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Looptijd in maanden: 30
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Stavba je naržena ke spolufinancování v rámci Operačního programu Doprava

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Aankondiging van de gegunde opdracht
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2015/S 058-101291

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: 05PT-000244
Benaming:

Dálnice D3 0308/C Veselí nad Lužnicí – Bošilec

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst:
23/02/2015
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Strabag, a.s.
60838744
Na Bělidle 198/21
Praha
150 00
Tsjechië
NUTS-code: CZ010
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Eurovia CS, a.s.
45274924
Národní 10
Praha
113 19
Tsjechië
NUTS-code: CZ010
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (op het moment waarop de overeenkomst is gesloten;exclusief btw)
Totale waarde van de aanbesteding: 634 724 663.19 CZK

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Zadavateli není známo, zda se jedná o malé či střední podniky.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Tsjechië
Telefoon: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112

Internetadres: https://www.uohs.cz/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Tsjechië
Telefoon: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112

Internetadres: https://www.uohs.cz/

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018

Afdeling VII: Wijzigingen van de opdracht/concessieovereenkomst

VII.1)Beschrijving van de aanbesteding na doorvoering van de wijzigingen
VII.1.1)CPV-code hoofdcategorie
45233110
VII.1.2)Aanvullende CPV-code(s)
VII.1.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ031
Voornaamste plaats van uitvoering:

Jihočeský kraj

VII.1.4)Beschrijving van de aanbesteding:

SO 166/2 Polní cesta Horní Poříčí – ZBV č. 111

Konečné výměry SO se řídí čl. 12.1 VOP Měření, kde správce stavby a jeho technický asistent mě-ří množství každé provedené práce-položky soupisu prací, kterou potvrdí ve výkazu výměr. Do skupiny č. 3 byly zařazeny položky s navýšením/snížením, které představovaly nepředvídané důvody. Zde došlo k upřesnění výměr na základě geodetického protokolu.

VII.1.5)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Looptijd in maanden: 30
VII.1.6)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 102 261.54 CZK
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Strabag, a.s
60838744
Na Bělidle 198/21
Praha
150 00
Tsjechië
NUTS-code: CZ010
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Eurovia CS, a.s.
45274924
Národní 10
Praha
113 19
Tsjechië
NUTS-code: CZ010
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
VII.2)Inlichtingen over de wijzigingen
VII.2.1)Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht):

SO 166/2 Polní cesta Horní Poříčí – ZBV č. 111

Konečné výměry SO se řídí čl. 12.1 VOP Měření, kde správce stavby a jeho technický asistent měří množství každé provedené práce-položky soupisu prací, kterou potvrdí ve výkazu výměr. Do skupiny č. 3 byly zařazeny položky s navýšením/snížením, které představovaly nepředvídané důvody. Zde došlo k upřesnění výměr na základě geodetického protokolu.

VII.2.2)Redenen voor de wijziging
De wijziging is noodzakelijk door omstandigheden die een zorgvuldige aanbestedende dienst/instantie niet kon voorzien (artikel 43, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/25/EU
Beschrijving van de omstandigheden die de wijziging noodzakelijk maken en verklaring betreffende de onvoorziene aard van deze omstandigheden:

SO 166/2 Polní cesta Horní Poříčí – ZBV č. 111

Konečné výměry SO se řídí čl. 12.1 VOP Měření, kde správce stavby a jeho technický asistent měří množství každé provedené práce-položky soupisu prací, kterou potvrdí ve výkazu výměr. Do skupiny č. 3 byly zařazeny položky s navýšením/snížením, které představovaly nepředvídané důvody. Zde došlo k upřesnění výměr na základě geodetického protokolu.

VII.2.3)Prijsverhogingen
Bijgewerkte totale opdrachtwaarde vóór de wijzigingen (rekening houdend met eventuele eerdere opdrachtwijzigingen en prijsaanpassingen en, in het geval van Richtlijn 2014/23/EU, de gemiddelde inflatie in de betrokken lidstaat)
Waarde zonder btw: 697 444 110.21 CZK
Totale opdrachtwaarde na doorvoering van de wijzigingen
Waarde zonder btw: 497 584 788.90 CZK