Werken - 493297-2018

09/11/2018    S216    - - Werken - Wijziging van een opdracht/concessie tijdens de looptijd - Openbare procedure 

Hongarije-Kecskemét: Bouwwerkzaamheden

2018/S 216-493297

Aankondiging van een wijziging

Wijziging van een opdracht/concessieovereenkomst gedurende de looptijd ervan

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
AK15823
Kossuth tér 1.
Kecskemét
6000
Hongarije
Contactpersoon: Szemereyné Pataki Klaudia
Telefoon: +36 76513513
E-mail: cityhall@kecskemet.hu
Fax: +36 76513538
NUTS-code: HU331

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.kecskemet.hu

Adres van het kopersprofiel: http://www.kecskemet.hu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Vállalkozási szerződés a TOP-6.4.1-15-KE1-2016-00004 az. számú „Kecskeméten az 5-ös sz. főút mentén a Külső-Szegedi úttól az 54. sz. főútig létesítendő gyalog-kerékpárút építése” c. projekt keretében

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Vállalkozási szerződés a TOP-6.4.1-15-KE1-2016-00004 azonosító számú „Kecskeméten az 5-ös sz. főút mentén a Külső-Szegedi úttól az 54. sz. főútig létesítendő gyalog-kerékpárút építése” című projekt ke

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45221250
45233120
45233162
45233141
45233142
45233220
45233228
45233200
45111290
45111000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU331
Voornaamste plaats van uitvoering:

Kecskemét, 5. sz. főút-44.sz.főút-az 54. sz. főút

Csomópontja és a Külső-Szegedi út Kecskemét. Hrsz: 0790/16, 0794/124, 8683/88, 0794/136,

0794/110, 8553, 8683/30, 8378/2, 8378/4, 8378/5, 8683/425

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding op het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten:

Vállalkozási szerződés a TOP-6.4.1-15-KE1-2016-00004 azonosító számú „Kecskeméten az 5-ös sz. főút mentén a Külső-Szegedi úttól az 54. sz. főútig létesítendő gyalog-kerékpárút építése” című projekt keretében megvalósítandó kivitelezési munkák ellátására az alábbiak szerint:

A Belső szegedi úton az 5-úti kerékpárút bekötő ágaként kiépül 102 m hosszú 2,75 m széles gyalog-kerékpárút.

Ezenkívül a jelenleg Axon gyár melletti 1,5 méter széles járda kiszélesítésre kerül 2,75 méterre, így ezzel kialakul ezen a szakaszon a gyalog kerékpárút.

Összességében a tervezett kerékpárút hossza: 1 438 méter

Tervezett aszfalt pályaszerkezet (gyalog- és kerékpárút folyópályán):

— 4,0 cm vtg. AC-11 kopó - hengerelt aszfalt kopóréteg

— 4,0 cm vtg. AC-11 kötő - hengerelt aszfalt kötőréteg

— 20,0 cm vtg. M-22 - mechanikai stabilizációs zúzottkő alapréteg

— 30,0 cm vtg. HK homokos kavics - fagyvédő - javítóréteg (Trρ≥96%, E2≥50 MPa)

— Tömörített altalaj (Trρ≥96%)

Tervezett betonkő pályaszerkezet (gyalog- és kerékpárút csomópontok előtt, járdakapcsolatok, AXON járda szélesítés:

— 6,0 cm vtg. beton burkolókő

— 3,0 cm vtg. finomzúzalék ágyazat - ágyazóréteg

— 20,0 cm vtg. M-22 - mechanikai stabilizációs zúzottkő alapréteg

— 30,0 cm vtg. HK homokos kavics

A részletes műszaki tartalmat a Vonalvezető Kft. által elkészített „Kecskemét, Déli iparterület, 5. sz. főút mellett vezetett gyalog- és kerékpárút I. ütem: 54. sz. főút - Külső-Szegedi úti csomópont között” című tervdokumentáció és az engedélyező hatóság által BK/UO/677/24/2016. számon kiadott jogerős építési engedély tartalmazza.

A felhívásban, valamint a dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.

II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Looptijd in maanden: 5
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

„Kecskeméten az 5-ös sz. főút mentén a Külső-Szegedi úttól az 54. sz. főútig létesítendő gyalog-kerékpárút építése” című TOP-6.4.1-15-KE1-2016-00004 azonosító számú projekt

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Aankondiging van de gegunde opdracht
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 135-307300

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Vállalkozási szerződés a TOP-6.4.1-15-KE1-2016-00004 a.sz. „Kecskeméten az 5-ös sz. főút mentén a Külső-Szegedi úttól az 54. sz. főútig létesítendő gyalog-kerékpárút építése” című projekt keretében

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst:
04/05/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Duna Aszfalt Kft.
Béke utca 150.
Tiszakécske
6060
Hongarije
NUTS-code: HU331
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (op het moment waarop de overeenkomst is gesloten;exclusief btw)
Totale waarde van de aanbesteding: 141 485 577.00 HUF

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Felek rögzítik, hogy a Kbt. 197. § (1) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően a Kbt. 141. § - ban foglalt feltételek maradéktalan betartása mellett kerül sor jelen szerződésmódosítás megkötésére.

Ezen jogszabályi rendelkezéssel összefüggésben Felek rögzítik az alábbi, a Vállalkozási szerződés módosításával összefüggő körülményeket:

A Kbt. 141. § (4) bekezdése alapján a (2) bekezdésben szabályozott esetek mellett a szerződés - a (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat az alábbiak közül bármely esetben:

c) a következő feltételek együttes teljesülése esetén:

Ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;

Cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;

cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50 %-át. Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését.

Ezen konjunktív feltételek mindegyikének megfelel a vállalkozási szerződés módosítása tekintettel az alábbi körülményekre:

1. ca) pont vizsgálata: A NIF Zrt. 28.8.2018-án kelt levelében tájékoztatta a Megrendelőt, hogy a kerékpárút tovább építéséhez szükséges munkaterületre lépéshez nem járul hozzá. A Vállalkozási szerződést megelőző közbeszerzési eljárás 20.3.2018 napján került megindításra, amely időpontban Megbízó kellő gondossággal eljárva nem láthatta előre, hogy az érintett munkaterületet nem lesz lehetősége Vállalkozó részére átadni.

2. cb) pont vizsgálata: jelen módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét tekintettel arra, hogy a teljes mennyiségnek egy része kerül törlésre, a mennyiségi eltéréstől eltekintve az építési beruházás jellegét tekintve azonos tartalommal valósul meg.

3. cc) pont vizsgálata: a szerződésmódosítás nem jár az ellenérték növekedésével, tekintettel arra, hogy az elvégzendő teljes mennyiség csökken, így a vállalkozói díj is arányosan csökken.

A szerződésmódosítás időpontja: 1.10.2018.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hongarije
Telefoon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

A Kbt. 148. §. szerint.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5
Budapest
1026
Hongarije
Telefoon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018

Afdeling VII: Wijzigingen van de opdracht/concessieovereenkomst

VII.1)Beschrijving van de aanbesteding na doorvoering van de wijzigingen
VII.1.1)CPV-code hoofdcategorie
45000000
VII.1.2)Aanvullende CPV-code(s)
VII.1.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU331
Voornaamste plaats van uitvoering:

Kecskemét, 5. sz. főút-44.sz.főút-az 54. sz. főút

Csomópontja és a Külső-Szegedi út Kecskemét. Hrsz: 0790/16, 0794/124, 8683/88, 0794/136, 0794/110, 8553, 8683/30, 8378/2, 8378/4, 8378/5, 8683/425

VII.1.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Vállalkozási szerződés a TOP-6.4.1-15-KE1-2016-00004 azonosító számú „Kecskeméten az 5-ös sz. főút mentén a Külső-Szegedi úttól az 54. sz. főútig létesítendő gyalog-kerékpárút építése” című projekt keretében megvalósítandó kivitelezési munkák ellátására az alábbiak szerint:

A Belső szegedi úton az 5-úti kerékpárút bekötő ágaként kiépül 102 m hosszú 2,75 m széles gyalog-kerékpárút.

Ezenkívül a jelenleg Axon gyár melletti 1,5 méter széles járda kiszélesítésre kerül 2,75 méterre, így ezzel kialakul ezen a szakaszon a gyalog kerékpárút.

Összességében a tervezett kerékpárút hossza: 1 438 méter azzal, hogy a kerékpárút szelvényezése szerinti 0+0-0+150 méter közötti szakasz nem képezi a jelen közbeszerzési eljárás alapján elvégzendő kivitelezési munkák tárgyát.

Tervezett aszfalt pályaszerkezet (gyalog- és kerékpárút folyópályán):

— 4,0 cm vtg. AC-11 kopó - hengerelt aszfalt kopóréteg

— 4,0 cm vtg. AC-11 kötő - hengerelt aszfalt kötőréteg

— 20,0 cm vtg. M-22 - mechanikai stabilizációs zúzottkő alapréteg

— 30,0 cm vtg. HK homokos kavics - fagyvédő - javítóréteg (Trρ≥96%, E2≥50 MPa)

— Tömörített altalaj (Trρ≥96%)

Tervezett betonkő pályaszerkezet (gyalog- és kerékpárút csomópontok előtt, járda

Kapcsolatok, AXON járda szélesítés:

— 6,0 cm vtg. beton burkolókő

— 3,0 cm vtg. finomzúzalék ágyazat - ágyazóréteg

— 20,0 cm vtg. M-22 - mechanikai stabilizációs zúzottkő alapréteg

— 30,0 cm vtg. HK homokos kavics

A részletes műszaki tartalmat a Vonalvezető Kft. által elkészített „Kecskemét, Déli iparterület, 5. sz. főút mellett vezetett gyalog- és kerékpárút I. ütem: 54. sz. főút - Külső-Szegedi úti csomópont között” című tervdokumentáció és az engedélyező hatóság által BK/UO/677/24/2016. számon kiadott jogerős építési engedély tartalmazza.

A felhívásban, valamint a dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.

VII.1.5)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Looptijd in dagen: 5
VII.1.6)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 131 401 130.00 HUF
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Duna Aszfalt Kft.
Béke u. 150.
Tiszakécske
6060
Hongarije
NUTS-code: HU331
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
VII.2)Inlichtingen over de wijzigingen
VII.2.1)Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht):

1.)Szerződés 2.2. pontja szerint „A szerződés mennyisége a közbeszerzési eljárásban kiadott Ajánlattételi felhívásban valamint a Műszaki dokumentációban került rögzítésre. A Műszaki dokumentáció a szerződés kötelező mellékletét képezi annak fizikai csatolása nélkül is.

Felek a Szerződés mennyiségét, azaz a képező műszaki dokumentációt akként módosítják, hogy a kerékpárút szelvényezése szerinti 0+0-0+150 méter közötti szakasz a jelen szerződésmódosítás I. pontjában kifejtett okból nem képezi a jelen szerződés alapján elvégzendő kivitelezési munkák tárgyát.

2.) Szerződés 4.1. Eredeti:„4.1. A Vállalkozót a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeinek teljesítéséért nettó 141 485 577 Ft, azaz száznegyvenegymillió-négyszáznyolcvanötezer-ötszázhetvenhét forint átalány vállalkozói díj illeti meg.”

Mód:„4.1. A Vállalkozót a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeinek teljesítéséért nettó 131 401 130 Ft, azaz százharmincegymillió-négyszázegyezerszázharminc forint átalány vállalkozói díj illeti meg.”

3) Szerződés 5.2. Eredeti:„Megrendelő 1-1 (egy-egy) darab (összesen 3 darab) részszámla benyújtásának lehetőségét biztosítja a Megrendelő által igazolt részteljesítés alapján az építési-kivitelezési munkára vonatkozóan az árazott költségvetésben meghatározott vállalkozói díj tekintetében az alábbi készültségi fokok szerint:

— 1. részszámla benyújtására Vállalkozó az építési-kivitelezési munka 25 %-os készültségi szintjének elérésekor jogosult a nettó szerződéses ellenérték 25 %-ának megfelelő mértékben,

— 2. részszámla benyújtására Vállalkozó az építési-kivitelezési munka 50 %-os készültségi szintjének elérésekor jogosult a nettó szerződéses ellenérték 25 %-ának megfelelő mértékben,

— 3. részszámla benyújtására Vállalkozó az építési-kivitelezési munka 75 %-os készültségi szintjének elérésekor a jogosult a nettó szerződéses ellenérték 25 %-ának megfelelő mértékben.

Vállalkozó a végszámlát a 100 %-os készültségi szint elérésekor, a sikeres műszaki átadás-átvételt és a munkaterület rendeltetés szerinti megrendelőnek történő birtokba adását követően a Megrendelő által igazolt teljesítés alapján jogosult benyújtani a nettó szerződéses ellenérték 25 %-ának megfelelő mértékben.

Mód.:„5.2.Megrendelő 1-1 (egy-egy) darab (összesen 3 darab) részszámla benyújtásának lehetőségét biztosítja a Megrendelő által igazolt részteljesítés alapján az építési-kivitelezési munkára vonatkozóan az árazott költségvetésben meghatározott vállalkozói díj tekintetében az alábbiak szerint:

— 1. részszámla benyújtására Vállalkozó 35 371 395 Ft összegben jogosult, a Megrendelő által igazolt teljesítés alapján,

— 2. részszámla benyújtására Vállalkozó 35 371 394 Ft összegben jogosult, a Megrendelő által igazolt teljesítés alapján,

— 3. részszámla benyújtására Vállalkozó 35 371 394 Ft összegben jogosult, a Megrendelő által igazolt teljesítés alapján.

Vállalkozó a végszámlát a 100 %-os készültségi szint elérésekor, a sikeres műszaki átadás-átvételt és a munkaterület rendeltetés szerinti megrendelőnek történő birtokba adását követően a Megrendelő által igazolt teljesítés alapján jogosult benyújtani a 25 286 947 Ft összegben.

3.) Felek a Szerződést az alábbiakkal egészítik ki:

„Jelen szerződés megszűnik a 28.9.2018 napjáig elvégzett munkák Vállalkozó általi szerződésszerű teljesítésével és a Megrendelő által a szerződés 4.1. pontjában meghatározott ellenérték kifizetésével.”

Felek rögzítik, hogy egymással elszámoltak, egymással szemben jelen szerződésből eredően további követelésük nincs.

VII.2.2)Redenen voor de wijziging
De wijziging is noodzakelijk door omstandigheden die een zorgvuldige aanbestedende dienst/instantie niet kon voorzien (artikel 43, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/25/EU
Beschrijving van de omstandigheden die de wijziging noodzakelijk maken en verklaring betreffende de onvoorziene aard van deze omstandigheden:

Kbt. 141. § (4) c pont

1. ca) pont vizsgálata: A NIF Zrt. 28.8.2018-án kelt levelében tájékoztatta a Megrendelőt, hogy a kerékpárút tovább építéséhez szükséges munkaterületre lépéshez nem járul hozzá. A Vállalkozási szerződést megelőző közbeszerzési eljárás 20.3.2018 napján került megindításra, amely időpontban Megbízó kellő gondossággal eljárva nem láthatta előre, hogy az érintett munkaterületet nem lesz lehetősége Vállalkozó részére átadni.

2. cb) pont vizsgálata: jelen módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét tekintettel arra, hogy a teljes mennyiségnek egy része kerül törlésre, a mennyiségi eltéréstől eltekintve az építési beruházás jellegét tekintve azonos tartalommal valósul meg.

3. cc) pont vizsgálata: a szerződésmódosítás nem jár az ellenérték növekedésével, tekintettel arra, hogy az elvégzendő teljes mennyiség csökken, így a vállalkozói díj is arányosan csökken.

VII.2.3)Prijsverhogingen
Bijgewerkte totale opdrachtwaarde vóór de wijzigingen (rekening houdend met eventuele eerdere opdrachtwijzigingen en prijsaanpassingen en, in het geval van Richtlijn 2014/23/EU, de gemiddelde inflatie in de betrokken lidstaat)
Waarde zonder btw: 141 485 577.00 HUF
Totale opdrachtwaarde na doorvoering van de wijzigingen
Waarde zonder btw: 131 401 130.00 HUF