Leveringen - 493299-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Vooraankondiging zonder oproep tot mededinging - Niet van toepassing 

Spanje-Madrid: Printers en plotters

2018/S 216-493299

Vooraankondiging

Deze aankondiging is bedoeld om de termijnen voor de ontvangst van inschrijvingen korter te maken

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria
Q2826000H
C/ Lérida, 32-34
Madrid
28020
Spanje
Contactpersoon: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria
Telefoon: +34 915838071
E-mail: contratacion@correo.aeat.es
Fax: +34 915831352
NUTS-code: ES

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://contrataciondelestado.es

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://contrataciondelestado.es
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Economische en financiële zaken

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Suministro e instalación de un sistema de impresión industrial en papel continuo para el Centro de Impresión y Ensobrado

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30232100
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Suministro e instalación de un sistema de impresión industrial en papel continuo para el Centro de Impresión y Ensobrado.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 450 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES30
Voornaamste plaats van uitvoering:

Alcobendas (Madrid).

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suministro e instalación de un sistema de impresión industrial en papel continuo para el Centro de Impresión y Ensobrado.

II.2.5)Gunningscriteria
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
II.2.10)Inlichtingen over varianten
II.2.11)Inlichtingen over opties
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
31/01/2019

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.5)Geplande datum voor het begin van de gunningsprocedures:

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Avenida General Perón, 38
Madrid
28020
Spanje
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Avenida General Perón, 38
Madrid
28020
Spanje
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018