Leveringen - 493300-2018

09/11/2018    S216    Leveringen - Vooraankondiging zonder oproep tot mededinging - Niet van toepassing 

Spanje-Valladolid: Software voor licentiemanagement

2018/S 216-493300

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gerencia Regional de Salud de Castilla y León
Postadres: Paseo Zorrilla, 1
Plaats: Valladolid
NUTS-code: ES418 Valladolid
Postcode: 47007
Land: Spanje
E-mail: EleCasVa@jcyl.es
Telefoon: +34 983413600
Fax: +34 983418856

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://contrataciondelestado.es/

I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Actualización de licencias Symantec Altiris para la gestión de puesto de usuario de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48218000 Software voor licentiemanagement
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 975 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES41 Castilla y León
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
31/01/2019

Afdeling IV: Procedure

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018