Leveringen - 493303-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Vooraankondiging zonder oproep tot mededinging - Niet van toepassing 

Finland-Helsinki: Medische apparatuur, farmaceutische artikelen en artikelen voor lichaamsverzorging

2018/S 216-493303

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Helsingin kaupunki / sosiaali- ja terveystoimiala
0201256-6
PL 6030, Helsingin kaupunki
Helsinki
00099
Finland
Contactpersoon: Sanna Hartman
E-mail: sanna.hartman@hel.fi
NUTS-code: FI1B

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.hel.fi

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Markkinakartoitus: ”Kustis goes digi!” - Kustaankartanon digitaalisen muistikylän ratkaisumahdollisuuksien markkinakartoitus

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Tämä ei ole hankintailmoitus, vaan kutsu yrityksille markkinakartoitustilaisuuteen, joka pidetään 16.11.2018 klo 13:00 Kustaankartanon monipuolisessa palvelukeskuksessa (Oltermannintie 32, 00620 Helsinki). Tilaisuudessa esitellään muistikyläkonseptia sekä järjestetään yrityksille ohjattu kierros alueella ja tiloissa, joihin digitaalista muistikylää suunnitellaan.

Tilaisuudessa halutaan kartoittaa Kustaankartanon digitaaliseen muistikylään ratkaisuja, jotka lisäävät asukkaiden turvallisuutta sekä tukevat kotona asumista. Ratkaisut voivat liittyä esimerkiksi turvallisuuteen, liikkumiseen muistikylän alueella tunnistamisen ja sensoreiden avulla, toimintakyvyn ylläpitoon, ruokapalvelujen toteutukseen, lääkkeenottoon. Tavoitteena on kartoittaa markkinoilla tarjolla olevia vaihtoehtoja ennen mahdollisen hankintamenettelyn aloittamista. Myös innovatiivinen hankintamenettely on mahdollinen.

Hankintayksikkö ei tällä ilmoituksella sitoudu toteuttamaan suunnitteilla olevaa hankintaa.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48000000
72000000
85000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1B1
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Tutustumistilaisuuden jälkeen yrityksillä on kaksi (2) viikkoa aikaa tehdä tarjous palvelun/tuotteen kuvauksella omasta ratkaisustaan Kustaankartanon digitaaliseen muistikylään.

Kiinnostavimmat ja toteuttamiskelpoiset ratkaisut voidaan valita kokeiluun Kustaankartanossa. Valinnassa huomioidaan myös tuotteen skaalautuvuus ja liiketoiminnalliset mahdollisuudet. Kokeiluvalinnat tekee Helsingin kaupungin asiantuntijoista koostuva valintaraati.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Tilaisuus järjestetään 16.11.2018 klo 13:00 Kustaankartanon monipuolisessa palvelukeskuksessa (Oltermannintie 32, 00620 Helsinki).

Kiinnostuneita yrityksiä pyydetään ilmoittautumaan Kustaankartanon tutustumistilaisuuteen ke 13.11.

mennessä osoitteeseen sanna.hartman@hel.fi. Vastauksen otsikkona on ”TIETOPYYNTÖ KUSTIS GOES DIGI”.

II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
31/12/2019

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Tilaisuus järjestetään 16.11.2018 klo 13:00 Kustaankartanon monipuolisessa palvelukeskuksessa (Oltermannintie 32, 00620 Helsinki).

Kiinnostuneita yrityksiä pyydetään ilmoittautumaan Kustaankartanon tutustumistilaisuuteen ke 13.11.

mennessä osoitteeseen sanna.hartman@hel.fi. Vastauksen otsikkona on ”TIETOPYYNTÖ KUSTIS GOES DIGI”.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/11/2018