Leveringen - 493305-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Tsjechië-Praag: Kasten en boekenkasten

2018/S 216-493305

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
60461373
Praha 6 – Dejvice
166 28
Tsjechië
Contactpersoon: Ing. Michaela Blatová
Telefoon: +420 220444457
E-mail: blatovam@vscht.cz
NUTS-code: CZ010

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.vscht.cz

Adres van het kopersprofiel: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilVSCHT

I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Nábytek část 6-Repase stávající knihovny

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39122000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 241 919.00 CZK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ010
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 11/12/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Tsjechisch, Slowaaks

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018