Leveringen - 493345-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Hongarije-Boedapest: Farmaceutische producten

2018/S 216-493345

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
EKRSZ_28937120
Róbert Károly körút 44.
Budapest
1134
Hongarije
Contactpersoon: Pete István
Telefoon: +36 307533464
E-mail: pete.istvan@hm.gov.hu
Fax: +36 14651850
NUTS-code: HU110

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.honvedkorhaz.hu

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000256872018/reszletek
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000256872018/reszletek
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Kbt. 5. § (1) bekezdés c) pontja
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

MH EK patikai gyógyszer

Referentienummer: EKR000256872018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33600000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

MH Egészségügyi Központ gyógyszer-beszerzése adásvételi keretmegállapodás keretében 24 hónapra: MAGYARORSZÁGon a 2/2008 EüM rendelet szerinti forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező járóbeteg ellátás keretében biztosított gyógyszerek beszerzése nettó.2 482 336 917 HUF keretösszegig.

II.2.5) pont: A támogatott készítmények (gyógyszerek) hivatalos PUPHA törzsben rögzített ára + az egyéb termékek ára alapján a havi nettó forgalom után nyújtandó sávonkénti utólagos árengedmény %-os mértéke, havonta történő elszámolással, egy tizedesjegy pontossággal (Előny a nagyobb, egy tizedes pontossággal, A kedvezmény 0 Ft rendeléstől értendő) Értékelés sávozás alapján. Sávozás: 1/1. alszempont: 0-10 000 000 HUF/hó, súlyszám: 1 1/2. alszempont: 10 000 001 - 20 000 000 HUF/hó, súlyszám 1 1/3. alszempont: 20 000 001 - 30 000 000 HUF/hó, súlyszám: 2 1/5. alszempont: 30 000 001 - 40 000 000 HUF/hó, súlyszám: 2 1/6. alszempont: 40 000 001 - 50 000 000 HUF/hó, súlyszám: 1 1/7. alszempont: 50 000 001

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 2 482 336 917.00 HUF
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU
Voornaamste plaats van uitvoering:

Budapesti székhely és telephelyek, Verőce, Hévíz, Balatonfüred, Kecskemét. Pontos cím a KKD-ban.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

MH Egészségügyi Központ (MH EK), MAGYARORSZÁGon forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező járóbeteg ellátáshoz szükséges gyógyszerek - ATC kód: A01-től V10 -ig -szállítása eseti megrendelés szerint a KM második részében.

Jelen keretmegállapodásos eljárás alapján megkötésre kerülő KM második részében AK egyedileg felmerülő igényei szerint rendeli meg a szükséges hatóanyagokat.

A KM-ben részes ajánlattevőknek (AT) AK lehetővé teszi, hogy negyedévenként frissítsék, aktualizálják termékpalettájukat (termékkínálat). A termékpalettának nem kell lefedni (aktualizálást követően sem) a teljes A01- V10 ATC kört, csak az adott nagykereskedő által beszerezhető készítményeket.

AT-nek az aktuális termékkínálatában szereplő hatóanyagokat az értékelési szempontokra adott nagykereskedelmi árréssel köteles szállítani. A gyógyszerkörökből az AK valamennyi elérhető gyógyszerformára és hatáserősségre adhat le megrendelést. A negyedévente küldendő aktuális termék listát az adott negyedév első munkanapját megelőző legalább 7. nappal megelőzően kell megküldeni elektronikus formában..

A terméklista minimális tartalma: ATC kód (vagy TTT kód),hatóanyagnév, készítmény neve, gyógyszerforma, hatáserősség és a KM első részében megajánlott árkedvezménnyel számított nettó és bruttó egységárat.

Ajánlatkérő fenntartja annak jogát, hogy a szerződés lehívási hatálya alatt a szállítási cím(ek)et az MH EK által végrehajtott feladatátcsoportosítás vagy alapító okirat módosítás miatt megváltoztassa, illetve MAGYARORSZÁG közigazgatási határán belüli szállítási címmel kibővítse. (A szállítási cím kizárólag az alapító okiratban megjelölt székhely és telephely lehet).

AT jelen eljárásban ajánlatának benyújtásával igazolja és kijelenti, hogy a szállítási cím megváltoztatása/kibővítése esetén

Semmilyen további költséget nem érvényesíthet, valamint, hogy a szállítási címek módosítása/kibővítése nem minősül a Kbt. 141. §-ban foglalt szerződés módosításnak, és ezt tudomásul veszi.

Elvárt követelmény: napi 2x-i kiszállítás lehetőség biztosítása

Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdése alapján ellenőrzi, hogy a megajánlott készítmény szerepel-e a MAGYARORSZÁGon forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszerekről vezetett nyilvántartásban

A beszerzésnek nem tárgyai a 46/2012. (III. 28.) Korm. rendelet alapján korábban beszerzett, illetve a jelenleg ÁEEK általi beszerzés alatt álló készítmények.

Fő fizetési feltételek:: AK előleget nem fizet. Az ellenszolgáltatás teljesítése a tárgyi lehívásban szereplő teljes mennyiség igazolt szerződésszerű leszállítását követően teljesítésigazolás alapján, a

Jogszabályoknak megfelelően kiállított eredeti számla ellenében utólag, a számla AK általi kézhezvételétől számított 60 naptári napon

Belül átutalással történik, a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdése, a 1997. évi LXXXIII. törvény 9/A. §-a és a Ptk. 6:130.§ (1) - (2) bekezdései szerint, figyelemmel az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht) és a 2015. évi CXLIII. tv., valamint az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben foglalt rendelkezésekre. Az ellenszolgáltatás teljesítése magyar forintban (HUF) történik. A részletes fizetési feltételeket a keretmegállapodás tervezet tartalmazza. Vevő késedelmes fizetésére a Ptk. 6:155. § (1) bek. az irányadó, Eladó a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény 3. § szerinti késedelmi kamat követelésére jogosult

Részletes fizetési feltételek; KM-t biztosító mellékkötelezettségek, azok mértékét közvetlen megrendelés teljesítésének részletszabályai a KM tervezete tartalmazza.

Felmondás, elállás: Kbt. 143. § (1)-(3); Kbt. 104. § (7); Ptk. 6:213. § szerint.

A gyógyszerek, a hatóanyagok esetében a beszerzendő áru konkrét típusa és mennyisége előre nem tervezhető. A részajánlati kör a KM második részében kerül előírásra, biztosításra.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben a 24 hónap időtartam alatt a keretösszeg és az opciós keretösszeg együttesen nem merül ki, a keretmegállapodást 1 alkalommal a keretösszeg és az opciós keretösszeg együttes kimerüléséig, de legfeljebb 12 hónappal meghosszabbítsa, melyet. Megrendelő a keretmegállapodás hatályának lejártát megelőző 60 nappal korábban jelzi az Eladónak.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Ajánlatkérő 2 482 336 917 Ft keretösszegtől +30 %-kal eltérhet az alábbiak szerint: Az opció indokolása: a szerződés hatálya alatt a Szerződő részéről felmerülő, a szerződés létrejötte utáni előre nem látható többlet igényének a lefedése. Az ajánlatkérő 2 482 336 917 Ft keretösszegben köti meg a keretmegállapodást, de fenntartja a lehetőséget az összesen 3 227 037 992 Ft keretösszeg lehívására. Az opció a keretmegállapodás időtartama alatt használható fel. A rögzített 30 %-os eltérés pótdíjmentes, melynek felhasználására Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget. Jelen esetet felek a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja szerinti szerződésmódosításnak tekintik. AK a keretmegállapodás hatályának lejártát megelőző legkésőbb 60 nappal korábban, egyoldalú nyilatkozattal, írásban jelzi az Eladónak az opció lehívása vonatkozó igényét,

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Az értékelési szempontok kiszámításának a részletezése a Közbeszerzési dokumentum – Az érvényes ajánlat(ok) bírálati szempont szerinti értékelése – fejezetben található.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Nem lehet (közös) AT, alvállalkozó (ALV), és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő (KAP), aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.

AK továbbá kizárja eljárásból azt az AT-t (közös AT), ALV, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt,aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Előzetes igazolási mód:

AT-nek ajánlatában 321/2015.(X 30.) Korm.rend. (Kr.)1. § (1) bek.megfelelően, Kr. 4. és 6-7. § foglaltaknak megfelelően az EEKD benyújtásával (EKR elektronikus űrlapként) kell előzetesen igazolnia,hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. hatálya alá (AT EEKD-jában a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti szervezeteket (KAP) meg kell jelölni).

Közös AT-k képviseletében a nyilatkozatokat és EEKD-t és adott esetben a KAP szervezet EEKD-ját is az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő (AT) teszi meg/tölti fel - Kr.3.§ (3a).

A dokumentumok feltöltését csak a megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy végezheti!

Ajánlatban be kell nyújtani AT arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez Kbt. 62. § (1)-(2) bek-i szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

Utólagos igazolás:

Az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT-nek és adott esetben további AT-(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, AK felhívása alapján Kr. 1. § (2) bek.megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy nem tartozik/ tartoznak az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.

AK nem kéri az érintett AT-(k)től Kr.III. Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t,ha AK foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér III. Fejezetben nem említett, kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte.

Nem MAGYARORSZÁGon letelepedett gazdasági szereplők esetén AK az igazolások hitelességét a Kr.VI. Fejezet szerint jogosult ellenőrzi.

Azon adatbázisok elérhetőségének feltüntetése nem szükséges,amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az AK számára a Kr. előírja.

A Kr.III.Fejezetében meghatározott igazolási módok kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített AT-i jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.

Közös ajánlattétel esetén a közös AT-k (tagok) mindegyikének külön-külön kell a kizáró okok hatálya alatt nem állását igazolnia, azzal, hogy az EKR-ben a tagok igazoló dokumentumait/igazolásait a képviseletre kijelölt/feljogosított, az ajánlatot benyújtó AT tölti fel. vagyis a fentiek szerinti igazolásokat (nyilatkozatokat) benyújtania

AT, AV,ill. a KAP Kbt. 64. §-ban meghatározottak szerint élhet az öntisztázás jogával (csatolni kell: Kbt. 188.§(4) bek. v. 188.§(5) bek.-i jogerős határozat másolatát.

AT-nek Kr.13.§ szerit nyilatkoznia kell, hogy vonatkozásában van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás a cégbíróság előtt vagy sem (nemleges nyíl.is). HA van, akkor csatolni kell (EKR) a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak(felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.

Kbt.62 § (1) bek.k) pont kb) alpontja tekintetében az AT-nek nyilatkoznia kell arról hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017.évi LIII.tv. 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát képes-e megnevezni. Valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Csak magánszemély adható meg, cég nem.

Ha gazdasági szereplőnek nincs a hivatkozott tv. 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa,úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükség csatolni.

AK hivatk:424/2017. Kr12. § (2).

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Előzetes igazolás:

EEKD (EKR űrlap) benyújtása AT részéről Kbt. 67.§(1), ill. Kr.1.§(1) bek. szerint. EEKD-ben AK elfogadja az „alfa” szakasz kitöltését (nyilatkozat a megfelelésről) az azt követő részt (A-D) nem kell kitölteni (Kr. 2.§ (1)bek. c)pont, (5)bek.).

Közös AT mindegyikére, és adott esetben a KAP szervezetre vonatkozóan is külön EEKD-t kell feltölteni.

Közös AT-k és adott esetben a KAP szervezet EEKD-ját is az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő (AT) teszi meg/tölti fel – Kr.3.§ (3a). Az EEKD feltöltését csak a megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy végezheti!

Utólagos igazolás:

AK Kbt. 69. § (4)-(8) szerinti kifejezett felhívására AT-nek Kr. 1. § (2) bek. szerinti dokumentumokat/igazolásokat a Kr. 21. § (1) bekezdés a), valamint 22. § (1)-(2) bek. szerint kell feltölteni (EKR-ben) az alkalmassági követelménynek (alkalmasság) való megfelelés alátámasztására.

Nem MAGYARORSZÁGon letelepedett gazdasági szereplők esetén AK a Kr. VI. Fejezete szerint jár el(Kr.1.§(5)bek.).

A dokumentumok előzetes csatolása esetén AK 69.§ (4) szerint jár el és szükség esetén küld hp-t vagy fel.vil. kérést.

AK felhívja a figyelmet a Kbt. 62.§ (1) bek.ib) alpontjára

M1.

Kr. 21.§(1) a) szerint AT mutassa be az eljárást megindító felhívás feladásától (jelen felhívás VI.5) pontja) visszafelé számított három évben teljesített, a közbeszerzés tárgya – gyógyszer készítmények (ATC: A01- V10) szállítása – szerinti legjelentősebb referenciáinak ismertetése a Kr.22. § (1)-(2) bekezdéseire figyelemmel, az alábbi tartalommal:

— szerződést kötő másik fél megnevezése, címe, kapcsolattartó neve, elérhetősége

— referenciát adó neve, elérhetősége

— teljesítés ideje/időtartama (kezdő és befejező időpontja, év/hó/nap, -tól -ig megjelöléssel)

— szerződés tárgya

— teljesített ellenszolgáltatás összege

— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e,

— AK a Kr. 21. § (1a) bek. a) pontja szerint a befejezett (eljárás megindítást megelőző utolsó 3 év /36 hónap/), de legfeljebb a felhívás megküldését megelőző 6 éven belül megkezdett szállításokat fogadja el,

— AK hivatkozik: a Kbt. 65. § (6),(7) (9)-(11); 67. § (3) bek.

Eventuele minimumeisen:

Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha a vizsgált időszakban – az eljárást megindító felhívás feladásától (ld. jelen felhívás VI.5) pontja) visszafelé számított három évben – nem rendelkezik összesen a szerződésnek megfelelően teljesített, gyógyszerkészítmények szállítására vonatkozó referenciával/referenciákkal mindösszesen 1 000 000 000 HUF-ra vonatkozóan

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Az ellenszolgáltatás átutalással, elektronikusan magyar forintban (HUF) történik.

AK az elj.-ban a nyertes AT-k részére nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.

Kés.kötbér (KM2. rész eseti megrendelés) az adott lehívás késedelmes telj.-sel érintett tételeinek nettó árának napi 2 %-a.

— 16 órán belüli száll.-i köt. megsértése esetén a késedelmes telj.-sel érintett áru nettó árára vetítve óránként 2 %,

— 4 órán belüli száll.-i köt. megsértése esetén a késedelmes telj.-sel érintett áru nettó árára vetítve félóránként 2 %. A követelés a késedelemmel érintett tételek nettó értékének max. 10 %-a lehet.

Meghiús.kötbér (KM 2. részében- eseti megrendelésnél):mértéke a lehívás meghiúsulással érintett tételei nettó árának 20 %-a.Nem eredményezi a keretmegállapodás felmondását.

Meghiús.kötbér (KM felmondása): Ha AT 1 naptári hónapon belül 5. alkalommal is késedelmesen teljesíti v. elmulasztja a szállítást, a kötbér mértéke az aj.tevőre vonatkozó szerz. teljes nettó keretösszeg 20 %-a.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 10
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 07/12/2018
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Hongaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 07/12/2018
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a tartalmazza

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

1.) AK Kbt.41 § (3) bek. alapján eljárás EKR-ben való lebonyolítását írja elő E-Kr. szerint.

2.) EKR(https://ekr.gov.hu) használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Ajánlatot, kieg.táj. kérést csak EKR-ben regisztrált gazd.szereplő tud tenni, aki érdeklődését (E-Kr. 11. § (5) alapján) az eljárásra vonatkozóan az EKR-ben jelezte!

3.) EKR üzemeltetését 27/2017.(XI.6)MvM rend.alapján NEKSZT Kft. végzi

4.) AK nem alkalmazza: Kbt. 75. § (2)e)pont; AK alkalmazza: Kbt. 81.§ (4)-(5).

5.) Kbt. 104.§ (5) irányadó.

6.) AT-nek nyilatkozni kell: Kbt. 66. § (2), (4), (5); 67. § (1), (4). Kbt.65. § (7),ill. Kr.13. § esetén (felhívás III.1.1) szerint) nemleges tartalommal is.

7.) A III.1.3) szerinti feltételek szigorúbbak a Kr. V.fejezetben(minősített AT-k)előírtaknál

8.) IV.2.6) 2 hónap = 60 nap.folyamatba épített ellenőrzés

9.) KAP szervezet Kbt.65.§ (7) bek-ben foglaltak szerint előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni adott alk.feltételnek történő megfelelést

10.) Ajánlathoz csatolni kell AT/ALV/KAP esetében ajánlatban dokumentumot aláíró személy aláírási címpéldányának másolatát,vagy jogi képviselő által ellenjegyzett aláírás-mintát. Ha ajánlat dokumentumait nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, ill. csatolja fel (EKR űrlap), úgy csatolni kell cégjegyzésre jogosultnak az ajánlat aláírására feljogosító telj. biz.erejű meghatalmazását (2 tanú) részletek KKD-ben.

11.) Közös ajánlat Kbt.35.§ szerint, 5. § (8) alapján AK nem teszi lehetővé, ill. kizárja gazdálkodó szervezet (projekttársaság – (9) bek.) létrehozását.

12.) AK ajánlati biztosítékot nem ír elő.

13.) 16/2012.Kr.6.§(3): egyedüli értékelési szempont Kbt.76.§(6)a) szerinti legalacsonyabb ár

14.) FAKSZ: Derzsényi Attila 00197.

15.) Ha AT – átalakulásra hivatkozással – jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, úgy csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat, egyszerű másolatban, így a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat.

16.) Kbt. 77.(5) alapján: az eljárás (KM) első részében az azonos összpontszámok esetén a lehívások sorrendjét (rangsor) AK közjegyzői sorsolással állapítja meg az eljárás első részében, amely az egész KM (2. rész) tartama alatt érvényes. Ha a beszerezni kívánt hatóanyag, gyógyszerforma, hatáserősségnek megfelelő gyógyszer nem szerepel a sorrendben előrébb rangsorolt AT aktuális negyedéves listáján (termékpaletta), úgy az adott lehívás során a rangsor szerint következő AT-t kell felkérni, ahol a beszerezendő hatóanyag, gyógyszerforma, hatáserősség megvan. Ha az adott lehívást az előzőek szerinti módon előrébb rangsorolt AT készlethiány, vagy egyéb ok miatt nem tudja teljesíteni, AK a sorrendben következő AT-t hívja fel teljesítésre.

17.) Az egyes közbeszerzési dokumentumok közötti eltérés esetében az ajánlati felhívásban foglaltak az irányadóak.

18.) KM-ben részes AT-k 2011.évi CXCV. tv. 41.§ (6) alapján átláthatósági nyil-ot kötelesek benyújtani a szerződéskötésig (KM).Ennek elmaradása keretmegállapodástól való visszalépésének minősül.

19.) AK hivatkozik: Kbt. 131. § (4). (A IV.1.3) pontban meghatározott keretszámban részes valamely AT visszalépése esetén AK az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb (11.) AT-vel köt szerződést, ha őt az írásbeli összegezésben megjelölte a Kbt. 131. § (4) alapján)

20.) AK kiköti: KM hatálya alatt az olyan adminisztratív adatokban történő esetleges változást, amely a szerződés jellegét, a teljesítés érdemi tartalmát, feltételeit nem érinti, ill. az ajánlatok bírálatához, sorrendhez, szakmai vállaláshoz nem kapcsolódnak, és nem ütközik a Kbt.139.§-be sem (pl.: bankszámlaszám, képviselő/kapcsolattartó, telj.igazoló aláíró személy(ek), szállítási cím mód.) nem minősül a Kbt. 141.§-i szerződés módosításnak.

21.) Ha Ajánlattevő nem szerepel a gyógyszer nagykereskedőkről vezetett nyilvántartásban, csatolandó a gyógyszer-nagykereskedelmi engedély másolata, amely vonatkozik a megajánlott gyógyszerkészítmények forgalmazására

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hongarije
Telefoon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Kbt. 148.§ szerint.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hongarije
Telefoon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018