Leveringen - 493351-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Slowakije-Bratislava: Beeldvormingsapparatuur voor medisch, tandheelkundig en diergeneeskundig gebruik

2018/S 216-493351

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
35971126
Pod Krásnou hôrkou 1
Bratislava-mestská časť Nové Mesto
833 48
Slovakije
Contactpersoon: Mgr. Katarína Kramná
Telefoon: +421 259320629
E-mail: katarina.kramna@nusch.sk
NUTS-code: SK01

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/9390

Adres van het kopersprofiel: http://www.nusch.sk

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.evo.gov.sk
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://www.evo.gov.sk
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Počítačová tomografia so zameraním na kardio-vaskulárne vyšetrenia

Referentienummer: 2018_0009
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33110000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Kompletná dodávka predmetu zákazky Počítačová tomografia so zameraním na kardio-vaskulárne vyšetrenia - 1 ks, vrátane demontáže a odvozu starého CT prístroja, dodania predmetu zákazky do miesta plnenia, montáže, inštalácie, nevyhnutných stavebných prác a elektroinštalačných prác, ako aj uvedenie predmetu zákazky do prevádzky, odskúšanie, zaškolenie obsluhujúceho personálu, odborné a technické zaškolenie technika verejného obstarávateľa, odovzdanie sprievodnej dokumentácie, oboznámenie s podmienkami záručného servisu ako aj s návrhom možností realizácie pozáručného servisu.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 303 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
51410000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SK01
Voornaamste plaats van uitvoering:

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava, Klinika diagnostickej a intervenčnej rádiológie, SLOVENSKÁ REPUBLIKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky a B.3 Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky Súťažných podkladov.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 303 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO) a preukázať ich splnenie predložením originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií podľa § 32 ods. 2, resp. ods. 4a/alebo ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní nasledovne:

— § 32 ods. 1 písm. a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie vo verejnom obstarávaní a verejnej dražbe - doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace. Uchádzač musí spĺňať aj podmienku ustanovenia zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť dňa 1. júla 2016. V dôsledku tejto legislatívnej úpravy vznikla hospodárskym subjektom so statusom právnickej osoby na účely preukazovania osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní povinnosť predložiť aj výpis z registra trestov za právnickú osobu. Výpis z registra trestov právnickej osoby vydá Generálna prokuratúra Slovenskej republiky na základe písomnej žiadosti,

— § 32 ods. 1 písm. b) nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu - doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,

— § 32 ods. 1 písm. c) nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu - doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace,

— § 32 ods. 1 písm. d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku - doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,

— § 32 ods. 1 písm. e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu - doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,

— § 32 ods. 1 písm. f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu - doloženým čestným vyhlásením,

— § 32 ods. 1 písm. g) nedopustil sa v predchádzajúcich 3 rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať,

— § 32 ods. 1 písm. h) nedopustil sa v predchádzajúcich 3 rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.

Vzhľadom na povolený počet znakov v tomto oddieli, podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia sú kompletne uvedené v súťažných podkladoch v časti A.2 Podmienky účasti uchádzačov.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Požadované finančné a ekonomické postavenie uchádzač preukáže:

— § 33 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní predložením vyjadrenia banky alebo pobočky zahraničnej banky, v ktorej má uchádzač zriadený účet.

Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7. oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.

Ak uchádzač alebo záujemca nedokáže z objektívnych dôvodov poskytnúť na preukázanie finančného a ekonomického postavenia dokument určený verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom, môže finančné a ekonomické postavenie preukázať predložením iného dokumentu, ktorý verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ považuje za vhodný.

Odôvodnenie primeranosti použitia každej určenej podmienky účasti podľa § 33 zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu k predmetu zákazky: Uchádzač v ponuke preukazuje svoje finančné a ekonomické postavenie predložením vyššie uvedených dokladov, ktoré dokazujú, že v predchádzajúcom období bol z hľadiska svojho ekonomického a finančného postavenia schopný úspešne plniť právne záväzky, akým je predmet zákazky a v súčasnom období je z hľadiska svojho ekonomického a finančného postavenia schopný riadne plniť právne vzťahy.

Eventuele minimumeisen:

Minimálna požadovaná úroveň štandardu k § 33 ods. 1 písm. a):

Kladné vyjadrenie banky (alebo bánk, ak má uchádzač otvorené účty vo viacerých bankách), ktorej je uchádzač klientom, o schopnosti plniť finančné záväzky voči banke.

Vyjadrenie banky/bánk musí obsahovať údaje o tom, že:

a)uchádzač v prípade splácania úveru dodržiava splátkový kalendár,

b)uchádzač nie je v nepovolenom debete,

c)jeho bežný účet nebol ku dňu vystavenia tohto vyjadrenia predmetom exekúcie.

Predložený doklad musí byť v originálnom vyhotovení, príp. v úradne overenej fotokópii. Okrem vyjadrenia banky predloží uchádzač aj čestné vyhlásenie, že v iných bankách nemá záväzky, podpísané osobou oprávnenou konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch. Výpis z účtu sa nepovažuje za vyjadrenie banky.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov technickú alebo odbornú spôsobilosť vo verejnom obstarávaní preukázať predložením nasledovných dokladov:

— § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní zoznamom dodávok tovaru za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ požaduje predložiť zoznam dodávok tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, v minimálnej hodnote 1 300 000 EUR bez DPH (slovom: jedenmilióntristotisíc eur) za predchádzajúce tri (3) roky, pričom za predchádzajúce 3 roky sa pre účely tejto zákazky považujú 3 roky predchádzajúce dňu, ktorý je posledným dňom pred dňom lehoty na predkladanie ponúk, (rozhodné obdobie) s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov. Na splnenie požadovaného limitu postačuje súčet poskytovaných plnení na tovar rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky.

Odôvodnenie primeranosti použitia určenej podmienky účasti: Verejný obstarávateľ si touto podmienkou overuje skúsenosti uchádzačov pri realizácii dodávok tovaru, že v predchádzajúcom období bol schopný a technicky spôsobilý úspešne plniť zmluvy rovnakého alebo podobného charakteru ako zmluva ktorá je požadovaná, resp. v súčasnom období je schopný a technicky spôsobilý riadne plniť takúto zmluvu.

— § 34 ods. 1 písm. m, bod 1) opismi alebo fotografiami tovaru (prospekty alebo katalógy), ktorý je predmetom zákazky a ktoré preukazujú požadované technicko-medicínske parametre. Informácie musia byť uvedené v takom rozsahu, aby bolo možné posúdiť splnenie všetkých požiadaviek na predmet zákazky uvedených v súťažných podkladoch v časti B.1 Opis predmetu zákazky. Prospekty alebo katalógy, môžu byť predložené aj v anglickom jazyku.

Odôvodnenie primeranosti použitia určenej podmienky účasti: Verejný obstarávateľ si touto podmienkou overuje primerané skúsenosti a kvalitu pri realizácii dodávok tovaru rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti, ako je predmet zákazky.

Uchádzač predloží vyhlásenie, že je oprávnený dodávať a predávať ponúkaný tovar (Počítačová tomografia so zameraním na kardio-vaskulárne vyšetrenia), má prístup k originálnym náhradným dielcom a zároveň je oprávnený poskytovať služby autorizovaného záručného servisu. Túto skutočnosť preukáže originálnym dokladom, platným certifikátom, resp. osvedčením alebo potvrdením o odbornom zaškolení priamo výrobcom tovaru alebo výrobcom určenou osobou, ktorý je predmetom ponuky alebo jeho úradne osvedčenou kópiou.Predložením požadovaných dokladov si verejný obstarávateľ overuje, že uchádzač má k dispozícii kvalifikovaný personál, ktorý bude odborne garantovať inštaláciu, servisné zabezpečenie predmetu zákazky, z hľadiska rozsahu ako aj kvality.

Vzhľadom na povolený počet znakov v tomto oddieli, podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia sú kompletne uvedené v súťažných podkladoch v časti A.2 Podmienky účasti uchádzačov.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Podmienky vykonania zákazky sú určené v časti B.3 Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:

Počítačová tomografia so zameraním na kardiovaskulárne vyšetrenia je náhradou/výmenou existujúceho CT znač. Toshiba Aquilion One, model TSX-301A, sér. číslo 2CA0942109 na Klinike diagnostickej a intervenčnej rádiológie NÚSCH a.s., kde sa denne vyšetrí 15-25 pacientov. Často ide o pacientov odoslaných na vyšetrenie z vitálnej indikácie alebo pri predoperačnom plánovaní. Softvérové vybavenie prístroja je zastarané a neumožňuje prístup k niektorým funkciám, ktoré by výrazne zrýchlili popisy vyšetrení. Vyšetrenia na súčasnom prístroji sú často zaťažené artefaktmi, ktoré znižujú výnosnosť vyšetrení a u niektorých pacientov môžu prispieť k nepresnej diagnóze. Časť pacientov našej kliniky sú deti a mnohé CT vyšetrenia srdca u detí na terajšom prístroji nie je možné urobiť, kvôli potrebe vysokej temporálnej rezolúcii. Vzhľadom na povolený počet znakov v tomto oddieli, odôvodnenie bude zverejnené v Dokumentoch zákazky na adrese http://evo.gov.sk.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling
Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:

Verejný obstarávateľ stanovil v súlade s § 44 ods. 3 písm. c) ZVO, že ponuky uchádzačov sa budú vyhodnocovať na základe jediného kritéria a to najnižšej ceny za predmet zákazky bez DPH vyjadrenú v mene euro. Pri vyhodnocovaní ponúk bude použitá e-aukcia v zmysle § 54 ZVO. Podrobnosti elektronickej aukcie a pokyny k elektronickej aukcii tvoria časť B.4 súťažných podkladov.

IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 22/11/2018
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Slowaaks, Tsjechisch
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 15/05/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 22/11/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava, SLOVENSKÁ REPUBLIKA, prostredníctvom systému EVO.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Otváranie ponúk bude v súlade § 54 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní neverejné t.j. vykonané bez účasti uchádzačov, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk, údaje z otvárania ponúk nebudú zverejnené a uchádzačom nebude poslaná zápisnica z otvárania ponúk.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

1.Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v tomto verejnom obstarávaní elektronickým spôsobom prostredníctvom centrálneho internetového používateľského portálu EVO - http://www.evo.gov.sk, ktorý zabezpečí trvalé zachytenie ich obsahu, vrátane:poskytnutia súťažných podkladov záujemcom, ktorým sa rozumie sprístupnenie súťažných podkladov verejným obstarávateľom na portáli EVO, súčasne budú súťažné podklady zverejnené aj v profile verejného obstarávateľa,žiadosti o vysvetlenie podľa § 48 ZVO záujemcom, záujemca môže požiadať o ich vysvetlenie iba prostredníctvom systému EVO,poskytnutia vysvetlenia podľa § 48 ZVO verejným obstarávateľom, ktorým sa rozumie sprístupnenie vysvetlení verejným obstarávateľom v profile verejného obstarávateľa a na portáli EVO, pokiaľ záujemcovia prostredníctvom systému EVO o vysvetlenie požiadali,doplnenia informácií uvedených v súťažných pokladoch potrebných na vypracovanie ponuky alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti, ktoré zverejnil verejný obstarávateľ v profile verejného obstarávateľa a prostredníctvom portálu EVO v súlade s ustanovením § 21 ods. 4 a 5 ZVO,

Vykonania nápravy v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v súťažných podkladoch a ich prílohách poskytnutých verejným obstarávateľom, ak bola verejnému obstarávateľovi doručená žiadosť o nápravu podľa § 164 ods. 1 písm. b) ZVO a verejný obstarávateľ žiadosti o nápravu vyhovel,predkladania ponúk uchádzačmi, vrátane určených dokladov podľa požiadaviek verejného obstarávateľa, stanovených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v týchto súťažných podkladoch; uchádzač predloží doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti elektronickým spôsobom prostredníctvom systému EVO ako naskenované doklady alebo naskenovaný Jednotný európsky dokument, ktorým môže nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti, otvárania/sprístupnenia a vyhodnotenia ponúk v zmysle § 52 až 53 ZVO.

2.Verejný obstarávateľ bude pri komunikácií so záujemcami/uchádzačmi postupovať podľa § 20 v súbehu s § 187 ods. 8 ZVO prostredníctvom rozhrania portálu EVO. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcom/uchádzačom prostredníctvom komunikačného rozhrania portálu EVO bude vyžadovať potvrdenie elektronickým podpisom, prideleným záujemcovi pri registrácii do zákazky v EVO.

3. Požaduje sa ponuka na celý predmet zákazky - zákazka nie je rozdelená na časti, keďže predstavuje 1 funkčný celok.

4.Verejný obstarávateľ vyžaduje od uchádzačov v zmysle § 46 ZVO pre zabezpečenie viazanosti ich ponuky zábezpeku vo výške 65 150,00 EUR (slovom: šesťdesiatpäťtisícstopäťdesiat euro). Podrobnejšie informácie sú uvedené v kapitole 14. Zábezpeka týchto súťažných podkladoch.

5.Verejný obstarávateľ stanovil v súlade s § 44 ods. 3 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní, že ponuky uchádzačov sa budú vyhodnocovať na základe jediného kritéria a to najnižšej ceny za predmet zákazky bez DPH vyjadrenú v mene euro.

6.Vzhľadom na použitie ustanovení týkajúcich sa jednoobálkovej reverznej verejnej súťaže podľa § 66 ods. 7 vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 ZVO sa uskutoční po vyhodnotení ponúk podľa § 53 ZVO.

7.Vzhľadom na podmienky účasti, kritéria na vyhodnotenie ponúk a špecifikáciu predmetu zákazky, toto verejné obstarávanie nie je ani zelené, ani obstarávanie inovácií a nie je ani zamerané na sociálne aspekty.

Vzhľadom na povolený počet znakov v tomto oddieli, plné znenie doplňujúcich informácií je uvedené v súťažných podkladoch.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovakije
Telefoon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetadres: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

V lehotách v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovakije
Telefoon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetadres: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018