Leveringen - 493417-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Ierland-Limerick: Inbraak- en brandalarminstallaties

2018/S 216-493417

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Education Procurement Service (EPS)
IE 6609370 G
University of Limerick, Plassey
Limerick
Co. Limerick
Ierland
Contactpersoon: Marissa Staunton
Telefoon: +353 61234238
E-mail: marissa.staunton@ul.ie
NUTS-code: IE052

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://irl.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/87073

Adres van het kopersprofiel: https://irl.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/87073

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=137783&B=ETENDERS_SIMPLE
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=137783&B=ETENDERS_SIMPLE
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

EEE044C Supply and Delivery of Electronic Security Systems Equipment to WIT

Referentienummer: EEE044C
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
31625000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

The education procurement service on behalf of its partner Waterford Institute of Technology (WIT) (the “Contracting Authority”) invites tenders (“Tenders”) to this request for tenders (“RFT”) from economic operators (“Tenderers”) for the supply of the goods as described in Appendix 1 to this RFT (the “Goods”).

In summary, the Goods comprise:

The Supply and Delivery of Electronic Security Systems Equipment to the School of Engineering, Waterford Institute of Technology.

Lot 1: Fire Alarm Requirements.

Lot 2: CCTV Requirements.

Lot 3: Intruder Alarm Requirements.

Lot 4: Access Control Requirements.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 1: Fire Alarm Requirements

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31351000
31625100
31625200
31625300
32231000
32234000
32235000
35000000
35100000
42961100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: IE052
Voornaamste plaats van uitvoering:
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lot 1: Fire Alarm Requirements. The education procurement service on behalf of its partner Waterford Institute of Technology (WIT) (the “Contracting Authority”) invites tenders (“Tenders”) to this Request for Tenders (“RFT”) from economic operators (“Tenderers”) for the supply of the goods as described in Appendix 1 to this RFT (the “Goods”).

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

The Education Procurement Service on behalf of its partner Waterford Institute of Technology (WIT) (the “Contracting Authority”) invites tenders (“Tenders”) to this Request for Tenders (“RFT”) from economic operators (“Tenderers”) for the supply of the goods as described in Appendix 1 to this RFT (the “Goods”).

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 2: CCTV Requirements

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31351000
31625100
31625200
31625300
32231000
32234000
32235000
35000000
35100000
42961100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: IE052
Voornaamste plaats van uitvoering:
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lot 2: CCTV Requirements. The education procurement service on behalf of its partner Waterford Institute of Technology (WIT) (the “Contracting Authority”) invites tenders (“Tenders”) to this Request for Tenders (“RFT”) from economic operators (“Tenderers”) for the supply of the goods as described in Appendix 1 to this RFT (the “Goods”).

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

The Education Procurement Service on behalf of its partner Waterford Institute of Technology (WIT) (the “Contracting Authority”) invites tenders (“Tenders”) to this Request for Tenders (“RFT”) from economic operators (“Tenderers”) for the supply of the goods as described in Appendix 1 to this RFT (the “Goods”).

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 3: Intruder Alarm Requirements

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31351000
31625100
31625200
31625300
32231000
32234000
32235000
35000000
35100000
42961100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: IE052
Voornaamste plaats van uitvoering:
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lot 3: Intruder Alarm Requirements. The education procurement service on behalf of its partner Waterford Institute of Technology (W.I.T) (the “Contracting Authority”) invites tenders (“Tenders”) to this Request for Tenders (“RFT”) from economic operators (“Tenderers”) for the supply of the goods as described in Appendix 1 to this RFT (the “Goods”).

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

The Education Procurement Service on behalf of its partner Waterford Institute of Technology (WIT) (the “Contracting Authority”) invites tenders (“Tenders”) to this Request for Tenders (“RFT”) from economic operators (“Tenderers”) for the supply of the goods as described in Appendix 1 to this RFT (the “Goods”).

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 4: Access Control Requirements

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31351000
31625100
31625200
31625300
32231000
32234000
32235000
35000000
35100000
42961100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: IE052
Voornaamste plaats van uitvoering:
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lot 4: Access Control Requirements. The Education Procurement Service on behalf of its partner Waterford Institute of Technology (W.I.T) (the “Contracting Authority”) invites tenders (“Tenders”) to this Request for Tenders (“RFT”) from economic operators (“Tenderers”) for the supply of the goods as described in Appendix 1 to this RFT (the “Goods”).

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

The Education Procurement Service on behalf of its partner Waterford Institute of Technology (WIT) (the “Contracting Authority”) invites tenders (“Tenders”) to this Request for Tenders (“RFT”) from economic operators (“Tenderers”) for the supply of the goods as described in Appendix 1 to this RFT (the “Goods”).

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 07/12/2018
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 07/12/2018
Plaatselijke tijd: 14:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
High Court
Dublin
Ierland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018