Leveringen - 493430-2018

09/11/2018    S216    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Măgurele: Astronomische en optische instrumenten

2018/S 216-493430

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei”
Nationaal identificatienummer: Romania
Postadres: Str. Reactorului nr. 30, județul Ilfov
Plaats: Măgurele
NUTS-code: RO322 Ilfov
Postcode: 077125
Land: Roemenië
Contactpersoon: Compartimentul Aprovizionare Achiziții
E-mail: corina.lungu@eli-np.ro
Telefoon: +40 374676320
Fax: +40 374676320

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.eli-np.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Cercetare-dezvoltare

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Optică de focalizare laser (PWFO) pentru fasciculele laser de 1 PW de la ELI-NP

Referentienummer: COD UNIC DE IDENTIFICARE: 3221234/2018/762P
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
38630000 Astronomische en optische instrumenten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 851 370.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31720000 Elektromechanische uitrusting
50000000 Reparatie- en onderhoudsdiensten
51540000 Installatie van machines en uitrusting voor bijzondere doeleinden
79632000 Personeelsopleidingsdiensten
79930000 Gespecialiseerd ontwerpen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO322 Ilfov
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 14
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 13/12/2018
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Roemeens, Engels

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018