Leveringen - 493434-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Madrid: Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten

2018/S 216-493434

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Junta de Contratación del Ejército del Aire
S2801354H
C/ Romero Robledo, 8
Madrid
28071
Spanje
Contactpersoon: Junta de Contratación del Ejército del Aire
Telefoon: +34 915032446
E-mail: mpcgeacontratacion@ea.mde.es
Fax: +34 915034208
NUTS-code: ES300

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b1/jc5NDoIwEAXgs3AAMyMdSrosCqXGKKJW243pwhgMPxvj-UXjlursJvle3gMHdiaIpYTEGZzB9f7Z3PyjGXrfvn_HL9LkO6kFQ

Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=gQOAGXwkqvk%3D

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=fArHhwZ8JV%2BiEJrVRqloyA%3D%3D
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=gQOAGXwkqvk%3D
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Defensie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Acuerdo Marco para el suministro de productos alimenticios no perecederos para unidades del Ejército del Aire

Referentienummer: 4049818000300
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
15000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Acuerdo Marco para el suministro de productos alimenticios no perecederos para unidades del Ejército del Aire.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 10 173 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 5
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 5
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Islas Canarias

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES7
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Islas Canarias.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: CA2 plazos de suministro / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: CA3 catálogo adicional / Weging: 8
Kostencriterium - Naam: CA4 acreditación sistema de gestión ambiental / Weging: 1
Kostencriterium - Naam: CA5 acreditación sistema de gestión de calidad / Weging: 1
Kostencriterium - Naam: CA1 precio / Weging: 80
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 197 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

2 años.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Una o sucesivas prórrogas por un periodo máximo de 2 años adicionales.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Islas Baleares

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES53
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Islas Baleares.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: CA2 plazos de suministro / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: CA3 catálogo adicional / Weging: 8
Kostencriterium - Naam: CA4 acreditación sistema de gestión ambiental / Weging: 1
Kostencriterium - Naam: CA5 acreditación sistema de gestión de calidad / Weging: 1
Kostencriterium - Naam: CA1 precio / Weging: 80
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 80 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

2 años.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Una o sucesivas prórrogas por un periodo máximo de 2 años adicionales.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Península centro

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES4
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Península centro

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: CA2 plazos de suministro / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: CA3 catálogo adicional / Weging: 8
Kostencriterium - Naam: CA4 acreditación sistema de gestión ambiental / Weging: 1
Kostencriterium - Naam: CA5 acreditación sistema de gestión de calidad / Weging: 1
Kostencriterium - Naam: CA1 precio / Weging: 80
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 611 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

2 años.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Una o sucesivas prórrogas por un periodo máximo de 2 años adicionales.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Península norte

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Península norte.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: CA2 plazos de suministro / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: CA3 catálogo adicional / Weging: 8
Kostencriterium - Naam: CA4 acreditación sistema de gestión ambiental / Weging: 1
Kostencriterium - Naam: CA5 acreditación sistema de gestión de calidad / Weging: 1
Kostencriterium - Naam: CA1 precio / Weging: 80
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 703 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

2 años.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Una o sucesivas prórrogas por un periodo máximo de 2 años adicionales.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Península sur

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Península sur.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: CA2 plazos de suministro / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: CA3 catálogo adicional / Weging: 8
Kostencriterium - Naam: CA4 acreditación sistema de gestión ambiental / Weging: 1
Kostencriterium - Naam: CA5 acreditación sistema de gestión de calidad / Weging: 1
Kostencriterium - Naam: CA1 precio / Weging: 80
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 800 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

2 años.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Una o sucesivas prórrogas por un periodo máximo de 2 años adicionales.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Capacidad de obrar.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Cifra anual de negocio. Descripción: de acuerdo con lo establecido en la Cláusula 13 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares: condiciones de aptitud para contratar: solvencia económica y financiera (Artículo 87 de la LCSP).

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Trabajos realizados. Descripción: de acuerdo con lo establecido en la Cláusula 13 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares: condiciones de aptitud para contratar: técnica o profesional (Artículo 98 de la LCSP).

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 10/12/2018
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Spaans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 17/12/2018
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Sala de reuniones de la DAE-EA, puerta B-43

Datos de dirección:

— calle: Romero Robledo, 8,

— código postal: 28071,

— población: Madrid,

— país: ESPAÑA.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Descripción:

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Junta de Contratación del Ejército del Aire
C/ Romero Robledo, 8
Madrid
28071
Spanje
Telefoon: +034 915032034
E-mail: mpcgeacontratacion@ea.mde.es
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Secretaría de la Junta de Contratación del Ejército del Aire
C/ Romero Robledo, 8
Madrid
28071
Spanje
Telefoon: +034 915032034
E-mail: mpcgeacontratacion@ea.mde.es
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018