Leveringen - 493435-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Ierland-Naas: Laboratoriuminstrumenten, optische en precisie-instrumenten (uitgezonderd brillen)

2018/S 216-493435

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Health Service Executive (HSE)
N/A
Head Office
Naas
Millennium Park
Ierland
Contactpersoon: Richard Pounder
Telefoon: +353 16755544
E-mail: richard.pounder@hse.ie
Fax: +353 1111111111
NUTS-code: IE

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.hse.ie

Adres van het kopersprofiel: https://irl.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/461

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=137760&B=ETENDERS_SIMPLE
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=137760&B=ETENDERS_SIMPLE
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Nov 2018 — Dynamic Purchasing System for the Provision of Laboratory Equipment, Consumables and Related Services

Referentienummer: HSE 10421
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
38000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Nov 2018 — Dynamic purchasing system for the provision of laboratory equipment, consumables and related services.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 610 000 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot A - Laboratory Equipment & Related Proprietary Consumables/Services

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33114000
33124100
33124110
33124131
33152000
33694000
33696000
33696100
33696200
33696300
33696500
33696600
33696700
33790000
33793000
33916000
33916100
33922000
33950000
38311210
38437000
38437120
38510000
38950000
38951000
39180000
39181000
42122500
42931100
45331231
50433000
71900000
85200000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: IE
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ireland

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lot A - Laboratory Equipment & Related Proprietary Consumables/Services

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 82 000 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

It is anticipated that the DPS shall continue in force for a period of two (2) years. Following this period, the DPS shall renew automatically for a period or periods of up to three (3) years unless terminated earlier by the HSE.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot B - Laboratory Consumables

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33114000
33124100
33124110
33124131
33152000
33694000
33696000
33696100
33696200
33696300
33696500
33696600
33696700
33790000
33793000
33916000
33916100
33922000
33950000
38311210
38437000
38437120
38510000
38950000
38951000
39180000
39181000
42122500
42931100
45331231
50433000
71900000
85200000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: IE
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ireland

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lot B - Laboratory Consumables

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 82 000 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

It is anticipated that the DPS shall continue in force for a period of two (2) years. Following this period, the DPS shall renew automatically for a period or periods of up to three (3) years unless terminated earlier by the HSE.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot C - Laboratory Pipette & Temperature Monitoring/Calibration

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33114000
33124100
33124110
33124131
33152000
33694000
33696000
33696100
33696200
33696300
33696500
33696600
33696700
33790000
33793000
33916000
33916100
33922000
33950000
38311210
38437000
38437120
38510000
38950000
38951000
39180000
39181000
42122500
42931100
45331231
50433000
71900000
85200000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: IE
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ireland

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lot C - Laboratory Pipette & Temperature

Monitoring/Calibration

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 82 000 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

It is anticipated that the DPS shall continue in force for a period of two (2) years. Following this period, the DPS shall renew automatically for a period or periods of up to three (3) years unless terminated earlier by the HSE.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot D - Laboratory Validation Services

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33114000
33124100
33124110
33124131
33152000
33694000
33696000
33696100
33696200
33696300
33696500
33696600
33696700
33790000
33793000
33916000
33916100
33922000
33950000
38311210
38437000
38437120
38510000
38950000
38951000
39180000
39181000
42122500
42931100
45331231
50433000
71900000
85200000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: IE
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ireland

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lot D - Laboratory Validation Services

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 82 000 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

It is anticipated that the DPS shall continue in force for a period of two (2) years. Following this period, the DPS shall renew automatically for a period or periods of up to three (3) years unless terminated earlier by the HSE.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot E - Laboratory Planned Maintenance/Breakdown Repair Services

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33114000
33124100
33124110
33124131
33152000
33694000
33696000
33696100
33696200
33696300
33696500
33696600
33696700
33790000
33793000
33916000
33916100
33922000
33950000
38311210
38437000
38437120
38510000
38950000
38951000
39180000
39181000
42122500
42931100
45331231
50433000
71900000
85200000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: IE
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ireland

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lot E - Laboratory Planned Maintenance/Breakdown

Repair Services

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 82 000 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

It is anticipated that the DPS shall continue in force for a period of two (2) years. Following this period, the DPS shall renew automatically for a period or periods of up to three (3) years unless terminated earlier by the HSE.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot F - Hospital Laboratory Equipment & Related Proprietary Consumables/Services

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33114000
33124100
33124110
33124131
33152000
33694000
33696000
33696100
33696200
33696300
33696500
33696600
33696700
33790000
33793000
33916000
33916100
33922000
33950000
38311210
38437000
38437120
38510000
38950000
38951000
39180000
39181000
42122500
42931100
45331231
50433000
71900000
85200000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: IE
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ireland

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lot F - Hospital Laboratory Equipment & Related

Proprietary Consumables/Services

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 200 000 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

It is anticipated that the DPS shall continue in force for a period of two (2) years. Following this period, the DPS shall renew automatically for a period or periods of up to three (3) years unless terminated earlier by the HSE.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Please see all tender documents on eTenders.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Please see all tender documents on eTenders.

Eventuele minimumeisen:

Please see all tender documents on eTenders.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Please see all tender documents on eTenders.

Eventuele minimumeisen:

Please see all tender documents on eTenders.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Please see all tender documents on eTenders.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 11/12/2018
Plaatselijke tijd: 20:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 11/12/2018
Plaatselijke tijd: 19:00
Plaats:

eTenders.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

2 HSE Procurement Personnel.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Please see all tender documents on eTenders.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
The High Court
Dublin
Dublin
D7
Ierland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018