Leveringen - 493460-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Italië-Genua: Diverse geneesmiddelen

2018/S 216-493460

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
A.li.sa. Azienda Ligure Sanitaria — Sede legale Piazza della Vittoria 15 — I — 16121 Genova
Via G. D'Annunzio 64 — 6° piano
Genova
16121
Italië
Contactpersoon: Dott. Luigi Moreno Costa
Telefoon: +39 0105488561
E-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it
NUTS-code: ITC33

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/

Adres van het kopersprofiel: www.acquistiliguria.it

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.acquistiliguria.it
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Procedura di gara aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 finalizzata alla conclusione di un accordo quadro ex art. 54 D.Lgs. 50/2016, per la fornitura di Trastuzumab e Adalimumab n. gara 7238366.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33690000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Procedura di gara aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 finalizzata alla conclusione di un accordo quadro ex art. 54 D.Lgs. 50/2016, per la fornitura di Trastuzumab e Adalimumab n. gara 7238366.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 28 134 176.67 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor één perceel
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

ATC L01XC03 — trastuzumab endovena tutti i dosaggi e confezionamenti — essenziale offrire il dosaggio da 150 mg.

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITC33
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lotto n. 1 — ATC L01XC03 — trastuzumab endovena tutti i dosaggi e confezionamenti — essenziale offrire il dosaggio da 150 mg.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 13 132 896.61 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

6 mesi.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

ATC L04AB04 — Adalimumab tutti i dosaggi e confezionamenti — essenziale offrire il dosaggio da 40 mg.

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITC33
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lotto n. 2 — ATC L04AB04 — Adalimumab tutti i dosaggi e confezionamenti — essenziale offrire il dosaggio da 40 mg.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 15 001 820.06 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Mesi 6.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 10/12/2018
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Italiaans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 11/12/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

ALISA — Azienda ligure sanitaria della Regione Liguria — Area centrale regionale di acquisto — Via D'Annunzio 64 — 16121 Genova.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

I rappresentanti delle ditte interessate possono presenziare alle sedute pubbliche ma dovranno essere muniti di idonea procura notarile nel caso vogliano intervenire impegnando la ditta rappresentata.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tar Liguria
Via Fogliensi 2-4
Genova
16145
Italië
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
A.li.sa. Azienda ligure sanitaria — Area centrale regionale di acquisto
Via D'Annunzio 64
Genova
16121
Italië

Internetadres: www.acquistiliguria.it

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/11/2018