Leveringen - 493462-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Hounslow: Drukwerk en aanverwante producten

2018/S 216-493462

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
London Borough of Hounslow
Civic Centre, Lampton Road
Hounslow
TW3 4DN
Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Miss Tracey Williams
Telefoon: +44 2085835771
E-mail: tracey.williams@hounslow.gov.uk
NUTS-code: UKI75

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.hounslow.gov.uk/

Adres van het kopersprofiel: http://www.hounslow.gov.uk/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://procontract.due-north.com/Advert/Index?advertId=84db2969-d7d6-e811-80ef-005056b64545
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://procontract.due-north.com/Advert/Index?advertId=84db2969-d7d6-e811-80ef-005056b64545
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Lot 1 Electoral Registration Printing and Lot 2 Election Printing for the London Borough of Hounslow

Referentienummer: DN364031
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
22000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

The Electoral Registration Officer (ERO) of the London Borough of Hounslow (LBH) requires a print supplier to ensure the statutory requirements are met in regard to electoral registration printing and The Returning Officer (RO) of the London Borough of Hounslow (LBH) requires a print contractor to ensure the statutory requirements are met in regard to election printing.

Tenderers have the opportunity to bid for both lots, Lot 1 — Electoral Registration Printing, Lot 2 — Election Printing, suppliers may also tender for just one of the individual lots.

The contract for both Lot 1 and Lot 2 is for a period of 3 years with a 1 year + 1 year extension option.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 2
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Electoral Registration Printing

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
22000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKI75
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lot 1 — Electoral Registration Printing. The Electoral Registration Officer (ERO) of the London Borough of Hounslow (LBH) requires a print supplier to ensure the statutory requirements are met in regard to electoral registration printing.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 225 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 06/02/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Election Printing

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
22000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKI75
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lot 2 Election Printing. The Returning Officer (RO) of the London Borough of Hounslow (LBH) requires a print contractor to ensure the statutory requirements are met in regard to election printing.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 167 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 06/02/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 10/12/2018
Plaatselijke tijd: 13:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 10/12/2018
Plaatselijke tijd: 13:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
London Borough of Hounslow
Civic Centre, Lampton Road
Hounslow
TW3 4DN
Verenigd Koninkrijk

Internetadres: https://www.hounslow.gov.uk/site/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018