Leveringen - 493468-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Mededingingsprocedure van gunning door onderhandelingen 

Oostenrijk-Dornbirn: Kleine kantoorbenodigdheden

2018/S 216-493468

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gemeindeverband für Abfallwirtschaft und Umweltschutz
0
Marktstraße 51
Dornbirn
6850
Oostenrijk
Contactpersoon: Sabrina Plant
Telefoon: +43 5572554501010
E-mail: umweltverband@gemeindehaus.at
Fax: +43 5572554501090
NUTS-code: AT

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.umweltverband.at

Adres van het kopersprofiel: http://bekanntmachungen.vorarlberg.at/

I.1)Naam en adressen
Gemeindeverband für Abfallwirtschaft und Umweltschutz
Dornbirn
6850
Oostenrijk
Contactpersoon: Sabrina Plant
Telefoon: +43 5572554501010
E-mail: umweltverband@gemeindehaus.at
Fax: +43 5572554501090
NUTS-code: AT

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.umweltverband.at

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://bekanntmachungen.vorarlberg.at/Detail/59935
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://bekanntmachungen.vorarlberg.at/Detail/59935
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Beschaffung von Büroartikeln und EDV-Verbrauchsmaterialien für Vorarlberger Gemeinden, das Land Vorarlberg sowie andere öffentliche Auftraggeber und Sektorenauftraggeber mit Sitz in Vorarlberg

Referentienummer: ÖBS-29/18
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30192700
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Beschaffung von Büroartikeln (Kanzleimaterial) und EDV-Verbrauchsmaterialien für Vorarlberger Gemeinden, das Land Vorarlberg sowie andere öffentliche Auftraggeber und Sektorenauftraggeber mit Sitz in Vorarlberg

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: AT34
Voornaamste plaats van uitvoering:

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Beschaffung von Büroartikeln (Kanzleimaterial) und EDV-Verbrauchsmaterialien für Vorarlberger Gemeinden, das Land Vorarlberg sowie andere öffentliche Auftraggeber mit Sitz in Vorarlberg. Genaue Beschreibung siehe Teilnahmeantrag.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/03/2019
Einde: 28/02/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd aantal gegadigden: 5
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

Siehe Teilnahmeantrag

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Auf das allfällige Erfordernis einer behördlichen Entscheidung für die Zulässigkeit der Ausübung einer Tätigkeit in Österreich sowie auf die Verpflichtung gemäß §§ 21 bzw. 194 des Bundesvergabegesetzes 2018 wird ausdrücklich hingewiesen. §§ 21 bzw. 194 des Bundesvergabegesetzes 2018 verpflichtet Bewerber oder Bieter, die im Gebiet einer anderen Vertragspartei des EWR-Abkommens oder in der Schweiz ansässig sind und die für die Ausübung einer Tätigkeit in Österreich eine behördliche Entscheidung betreffend ihre Berufsqualifikation einholen müssen, ein darauf gerichtetes Verfahren möglichst umgehend, jedenfalls aber vor Ablauf der Angebotsfrist einzuleiten. Für reglementierte Gewerbe (§ 94 der Gewerbeordnung 1994) wird diesbezüglich auf die §§ 373a bis 373e der Gewerbeordnung 1994 hingewiesen.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 3
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.5)Inlichtingen inzake onderhandeling
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 10/12/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
Datum: 07/11/2018
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 5 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Landesverwaltungsgericht Vorarlberg
Landwehrstraße 1
Bregenz
6900
Oostenrijk
Telefoon: +43 5574484420
E-mail: post@lvwg-vorarlberg.at
Fax: +43 55744844260195

Internetadres: http://www.lvwg-vorarlberg.at/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Landesverwaltungsgericht Vorarlberg
Landwehrstraße 1
Oostenrijk
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018