Leveringen - 493472-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Bristol: Elektrische uitrusting

2018/S 216-493472

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Ministry of Defence, Land Equipment, Special Projects SCM (SPSCM)
Rowan 0c #8207, MOD Abbey Wood
Bristol
BS34 8JH
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 3067930299
E-mail: DESLESTSP-Comrcl-Offr5c@mod.gov.uk
NUTS-code: UKK11

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://des.mod.uk/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.contracts.mod.uk/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Defensie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

SPSCM Anritsu Handheld Spectrum Analysers

Referentienummer: 700000536
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
31600000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

The Authority is required to procure 6x Anritsu's Spectrum Analysers (NSN 6625-99-257-4132) at MATCON A1 with the option to purchase additional units. The Anritsu Spectrum Analyser is required to assess the RF Spectrum in an area and provide the user with a greater knowledge of the Radio Frequency (RF) frequencies being utilised in the area. It must also identify if any RF frequencies have been blocked.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 363 424.00 GBP
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKK11
Voornaamste plaats van uitvoering:

Bristol, City of.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The Authority is required to procure 6x Anritsu's Spectrum Analysers (NSN 6625-99-257-4132) at MATCON A1 with the option to purchase additional units. The Anritsu Spectrum Analyser is required to assess the RF Spectrum in an area and provide the user with a greater knowledge of the Radio Frequency (RF) frequencies being utilised in the area. It must also identify if any RF frequencies have been blocked.

The Authority requires the Anritsu spectrum analyser specifically, as the UK MOD is working with a foreign government to deliver the same capability. The capabilities must be interchangeable, as they may be deployed as a UK-led Joint EOD Task Force. Alternative spectrum analysers could not ensure operational and technical interoperability and therefore the stated NSN must be procured to minimise the through life Integrated Logistics Support requirement.

All items within scope are codified to NATO stock numbers (NSNs). Items must be supplied compliant to the NSN.

The ITT documents for this opportunity are available on https://www.contracts.mod.uk/

You must register on this site to access the ITT, if you are already registered you will not need to register again, simply use your existing username and password. Please note there is a password reminder link on the homepage.

Suppliers must log in, go to your Response Manager and add the following Access Code: 5Q6RUR8534

Please ensure you follow any instruction provided to you here.

Alternatively, ITT documentation can be requested from the Authority by contacting DESLESTSP-Comrcl-Offr-Asst5@mod.gov.uk

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 27
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

The contract will contain options for additional system purchases.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 12/12/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 12/12/2018
Plaatselijke tijd: 10:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

The Contracting Authority considers that this contract may be suitable for economic operators that are Small or Medium Enterprises (SMEs). However, any selection of tenderers will be based solely on the criteria set out for the procurement.The Authority reserves the right to amend any condition related to security of information to reflect any changes in national law or government policy. If any contract documents are accompanied by instructions on safeguarding classified information (e.g. a Security Aspects Letter), the Authority reserves the right to amend the terms of these instructions to reflect any changes in national law or government policy, whether in respect of the applicable protective marking scheme, specific protective markings given, the aspects to which any protective marking applies, or otherwise. The link below to the Gov.uk website provides information on the Government Security Classification.

https://www.gov.uk/government/publications/government-security-classifications

Advertising Regime OJEU: This contract opportunity is published in the Official Journal of the European Union (OJEU), the MoD Defence Contracts Bulletin and www.contracts.mod.uk

GO Reference: GO-2018117-DCB-13512653

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Ministry of Defence, Land Equipment, Special Projects SCM (SPSCM)
Bristol
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 3067930299
E-mail: DESLESTSP-Comrcl-Offr5c@mod.gov.uk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Ministry of Defence, Land Equipment, Special Projects SCM (SPSCM)
Bristol
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 3067930299
E-mail: DESLESTSP-Comrcl-Offr5c@mod.gov.uk
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Ministry of Defence, Land Equipment, Special Projects SCM (SPSCM)
Bristol
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 3067930299
E-mail: DESLESTSP-Comrcl-Offr5c@mod.gov.uk
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018