Leveringen - 493476-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Litouwen-Kaunas: Tanks, reservoirs, containers en drukvaten

2018/S 216-493476

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Uždaroji akcinė bendrovė „Kauno švara“
132616649
Statybininkų g. 3
Kaunas
LT-50124
Litouwen
Contactpersoon: Ingrida Nausėdaitė
Telefoon: +837 490701
E-mail: ingrida.nausedaite@svara.lt
NUTS-code: LT

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.svara.lt

Adres van het kopersprofiel: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/26905

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=428224
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=428224&B=PPO
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Uždaroji akcinė bendrovė, veikianti aplinkos tvarkymo srityje
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Naujų preskonteinerių pirkimas

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44610000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Naujų preskonteinerių pirkimas – 3 vnt.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 58 500.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44610000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Naujų preskonteinerių pirkimas – 3 vnt.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Perkančioji organizacija reikalauja, kad tiekėjai pateiktų Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio nuostatomis. Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas parengiamas pagal standartinę formą, kuri yra patvirtinta 2016 m. sausio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/7, kuriuo nustatoma Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento standartinė forma (OL 2016 L 3, p. 16). Norintieji pildyti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą elektroniniu būdu, naudojasi Europos Komisijos sukurta elektronine forma.

Perkančiajai organizacijai atlikus EBVPD patikrinimo procedūrą, patikrinus pasiūlymus ir išrinkus galimą laimėtoją, tik jo yra prašomi dokumentai, patvirtinantys pašalinimo pagrindų nebuvimą.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Perkančioji organizacija reikalauja, kad pirkimo sutarties įvykdymas būtų užtikrinamas piniginiu užstatu, banko ar kredito unijos garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštu. Sutarties užtikrinimo vertė – 5 proc. (penki procentai) nuo teikiamo pasiūlymo vertės EUR be PVM.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 17/12/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Litouws
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 17/12/2018
Plaatselijke tijd: 10:45
Plaats:

UAB „Kauno švara“ posėdžių salėje (2-as aukštas, 1 kabinetas, Sekretoriatas), Statybininkų g. 3, LT-50124 Kaunas.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Tiekėjai negali dalyvauti pirminio susipažinimo su CVP IS priemonėmis pateiktais pasiūlymais procedūroje.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Kauno apygardos teismas
Kaunas
Litouwen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/11/2018