Leveringen - 493539-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Nederland-Hoofddorp: Passagiersinformatiesysteem

2018/S 216-493539

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gemeente Haarlemmermeer
381942865
Raadhuisplein 1
Hoofddorp
2132 TZ
Nederland
Contactpersoon: Linda Willemsen
Telefoon: +31 9001852
E-mail: aanbesteden@haarlemmermeer.nl
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.haarlemmermeer.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Aanschaf 12 DRIS displays voor R-net

Referentienummer: 2018-231
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48813000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht omvat in hoofdzaak:

• Het leveren van de displays

• Het leveren van een centrale functie (dienst op een computersysteem) die de reisinformatie via mobiele datacommunicatie naar de displays verstuurt

• Het leveren van een centrale functie (dienst op een computersysteem) voor het beheer van de displays.

• Het installeren en gebruiksklaar opleveren van de displays

• Het onderhoud en de aansturing van deze displays gedurende 10 jaar

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
NUTS-code: NL329
Voornaamste plaats van uitvoering:

Haarlemmermeer

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

— de levering van 12 displays

— onderhoudsovereenkomst van 10 jaar met optie tot verlenging van 3 x 1 jaar

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Optionele verlenging van de looptijd van de onderhoudsovereenkomst

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 115-261214
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Aanschaf 12 DRIS displays voor R-net

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
24/09/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
ARS Traffic & Transport Technology B.V.
27168565
Nassaulaan 25
's-Gravenhage
2514 JT
Nederland
Telefoon: +31 703608559
E-mail: info@ars.nl
Fax: +31 703656468
NUTS-code: NL

Internetadres: http://www.ars.nl

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Noord-Holland
Haarlem
Nederland
Telefoon: +31 883616100
E-mail: Info@rechtspraak.nl

Internetadres: http://www.rechtspraak.nl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018