Leveringen - 493555-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Onderhandelingsprocedure zonder een oproep tot mededinging 

Roemenië-Piatra Neamț: Aardgas

2018/S 216-493555

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț
Romania
Str. Alexandru cel Bun nr. 11
Piatra Neamț
610004
Roemenië
Telefoon: +40 233/229217
E-mail: dgaspc_neamt@yahoo.com
Fax: +40 233/231555
NUTS-code: RO214

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.cjneamt.ro/dgaspcneamt

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Sociale bescherming

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Contract furnizare gaze naturale

Referentienummer: 40625/18.10.2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09123000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Contract furnizare gaze naturale la sediul D.G.A.S.P.C. Neamt si la cele 7 complexe de servicii sociale pentru copii din subordine si apartamentul situat pe Ecoului, Piatra Neamt.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 803 249.91 RON
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO214
Voornaamste plaats van uitvoering:

La sediul D.G.A.S.P.C. Neamt din Piatra Neamt, cele 7 complexe de servicii pentru copii din Piatra Neamt, Roman si Targu Neamt

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Achizitia a 5 000 MWh de gaze naturale.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • Geen (geschikte) inschrijvingen/aanvragen tot deelneming in het kader van een niet-openbare procedure
  • Aanbesteding van op een grondstoffenmarkt genoteerde en aangekochte goederen
Verklaring:

Conform art. 104 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 98/2016 actualizata.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 40625/GN280
Benaming:

Contract furnizare gaze naturale

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Enel Energie Muntenia S.A.
Romania
Str. Mihalache Ion nr. 41–43
București
011172
Roemenië
Telefoon: +40 372115200/ +40 728886101
E-mail: ilona.iliescu@enel.com, paula.giurca@enel.com
Fax: +40 372857263/ +40 372875266
NUTS-code: RO321
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 850 000.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 803 249.91 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Roemenië
Telefoon: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Persoana vatamata poate sesiza CNSC in conditiile si termenele prevazute la art. 8 din Legea nr. 101/2016, actualizata.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018