Leveringen - 493561-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Slovenië-Koper: Diverse geneesmiddelen

2018/S 216-493561

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Zdravstveni dom Koper Casa della Sanita Capodistria
5728231000
Dellavallejeva ulica 3
Koper - Capodistria
6000
Slovenië
Contactpersoon: lara.markezic@zd-koper.si, Lara Markežič
Telefoon: +386 56647220
E-mail: lara.markezic@zd-koper.si
NUTS-code: SI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.zd-koper.si

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dobava medicinskega potrošnega, obvezilnega in sanitetnega materiala, materiala za nego rane ter sredstev za dezinfekcijo, higieno in zaščito

Referentienummer: JN-EU-1/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33690000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Dobava medicinskega potrošnega, obvezilnega in sanitetnega materiala, materiala za nego rane ter sredstev za dezinfekcijo, higieno in zaščito za obdobje 3 let.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 304 699.77 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sanitetni, obvezilni material in material za nego rane

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33690000
33692000
33693000
33695000
33700000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI
Voornaamste plaats van uitvoering:

Koper.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dobava medicinskega potrošnega, obvezilnega in sanitetnega materiala, materiala za nego rane ter sredstev za dezinfekcijo, higieno in zaščito za obdobje 3 let.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Medicinsko potrošni material

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33700000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI
Voornaamste plaats van uitvoering:

Koper

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dobava medicinskega potrošnega, obvezilnega in sanitetnega materiala, materiala za nego rane ter sredstev za dezinfekcijo, higieno in zaščito za obdobje 3 let.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Material za zaščito

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33700000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI
Voornaamste plaats van uitvoering:

Koper.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dobava medicinskega potrošnega, obvezilnega in sanitetnega materiala, materiala za nego rane ter sredstev za dezinfekcijo, higieno in zaščito za obdobje 3 let.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Respiratorni material

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33700000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI
Voornaamste plaats van uitvoering:

Koper.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dobava medicinskega potrošnega, obvezilnega in sanitetnega materiala, materiala za nego rane ter sredstev za dezinfekcijo, higieno in zaščito za obdobje 3 let.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Material za dezinfekcijo

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33700000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI
Voornaamste plaats van uitvoering:

Koper.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dobava medicinskega potrošnega, obvezilnega in sanitetnega materiala, materiala za nego rane ter sredstev za dezinfekcijo, higieno in zaščito za obdobje 3 let.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 162-369918
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1/2018
Perceel nr.: 1
Benaming:

Sanitetni, obvezilni material in material za nego rane

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Sanolabor, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d.
5000823000
Leskoškova cesta 4
Ljubljana
1000
Slovenië
NUTS-code: SI
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 131 236.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 116 144.79 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1/2018
Perceel nr.: 2
Benaming:

Medicinsko potrošni material

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Sanolabor, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d.
5000823000
Leskoškova cesta 4
Ljubljana
1000
Slovenië
NUTS-code: SI
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 60 450.51 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 56 298.24 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1/2018
Perceel nr.: 3
Benaming:

Material za zaščito

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Sanolabor, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d.
5000823000
Leskoškova cesta 4
Ljubljana
1000
Slovenië
NUTS-code: SI
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 97 515.81 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 103 304.25 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1/2018
Perceel nr.: 4
Benaming:

Respiratorni material

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Sanolabor, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d.
5000823000
Leskoškova cesta 4
Ljubljana
1000
Slovenië
NUTS-code: SI
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 19 795.23 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 22 083.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1/2018
Perceel nr.: 5
Benaming:

Material za dezinfekcijo

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Combic Podjetje za inženiring, zastopanje in trgovino d.o.o. Podnanos
5318734000
Podnanos 66A
Podnanos
5272
Slovenië
NUTS-code: SI
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 8 963.01 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 869.49 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Slovenska cesta 54
Ljubljana
1000
Slovenië
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Zdravstveni dom Koper Casa della Sanita Capodistria
Dellavallejeva ulica 3
Koper - Capodistria
6000
Slovenië
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018