Leveringen - 493569-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Estland-Tallinn: Tentoonstellingsuitrusting

2018/S 216-493569

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Maanteeamet
70001490
Teelise tn 4
Tallinn
10916
Estland
Contactpersoon: Andry Palu
Telefoon: +372 6119309
E-mail: Andry.Palu@mnt.ee
NUTS-code: EE

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.mnt.ee

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Teede hoid ja liiklusohutus

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Eesti Maanteemuuseumi uue näitusehoone ekspositsiooni teostamine

Referentienummer: 199247
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39154000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Hanke esemeks on Eesti Maanteemuuseumi uue näitusehoone ekspositsiooni teostamine eksponaatide valmistamine koos paigaldustega, lisaks mis sisaldab ka ekspositsiooniga suures osas koos töötava multimeedia (sh audio-, videolahendused) seadmete hankimist, tarnimist ja paigaldamist ja süsteemi välja ehitamist, vajalike muude seadmete hankimist ja eritellimusel mööbli (need, mis on osa ekspositsiooni ja hoone sisekujunduse terviklahendusest) valmistamist ja paigaldamist vastavalt riigihanke alusdokumentides sätestatud tingimustele

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39150000
39154100
39154000
30213000
48520000
32322000
45212313
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Hanke esemeks on Eesti Maanteemuuseumi uue näitusehoone ekspositsiooni teostamine eksponaatide valmistamine koos paigaldustega, lisaks mis sisaldab ka ekspositsiooniga suures osas koos töötava multimeedia (sh audio-, videolahendused) seadmete hankimist, tarnimist ja paigaldamist ja süsteemi välja ehitamist, vajalike muude seadmete hankimist ja eritellimusel mööbli (need, mis on osa ekspositsiooni ja hoone sisekujunduse terviklahendusest) valmistamist ja paigaldamist vastavalt riigihanke alusdokumentides sätestatud tingimustele

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute toetuse meede EU50074

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 173-392002
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Riigihangete vaidlustuskomisjon
Endla 13/Lõkke 5
Tallinn
10122
Estland
Telefoon: +372 6113713
E-mail: vako@fin.ee

Internetadres: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Riigihangete vaidlustuskomisjon
Endla 13/Lõkke 5
Tallinn
10122
Estland
Telefoon: +372 6113713
E-mail: vako@fin.ee

Internetadres: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018