Leveringen - 493574-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Onderhandelingsprocedure zonder een oproep tot mededinging 

Polen-Zabrze: Medische apparatuur, farmaceutische artikelen en artikelen voor lichaamsverzorging

2018/S 216-493574

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.
ul. Zamkowa 4
Zabrze
41-803
Polen
Telefoon: +48 322776115
E-mail: kgrabowiec@szpitalzabrze.pl
Fax: +48 322717212
NUTS-code: PL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.bip.szpitalzabrze.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa wózka do przewożenia zwłok oraz wózka transportowo kąpielowego dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o.

Referentienummer: 13/ZWR/18
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wózka do przewożenia zwłok oraz wózka transportowo kąpielowego dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 13 600.00 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Wózek do przewożenia zwłok

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o., ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wózka do przewożenia zwłok dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

POIS.09.01.00-00-0250/17

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Wanna – wózek do mycia pacjentów

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o., ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wózka transportowo kąpielowego dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

POIS.09.01.00-00-0250/17

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • Geen (geschikte) inschrijvingen/aanvragen tot deelneming in het kader van een openbare procedure
Verklaring:

W postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego znak 14/PN/18 na dostawy wyposażenia pomieszczeń Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o. w zakresie pakietu nr 1 oraz 18 nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i nie zostały złożone żadne oferty.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 13/ZWR/18
Benaming:

Dostawa wózka do przewożenia zwłok oraz wózka transportowo kąpielowego dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
F.H.U Euro-Medical Maciej Świda
ul. Ogrodowa 3b
Bielsko-Biała
43-300
Polen
NUTS-code: PL
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 14 137.31 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 13 600.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018