Leveringen - 493582-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Portugal-Lissabon: Instrumenten voor metingen

2018/S 216-493582

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Secretaria — Geral da Administração Interna
Rua de São Mamede, 23
Lisboa
1100-533
Portugal
E-mail: dpie@sg.mai.gov.pt
NUTS-code: PT

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.sg.mai.gov.pt

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

P.o 83/DPIE/2018 — Aquisição de alcoolímetros quantitativos para PSP

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
38300000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

P.o 83/DPIE/2018 — Aquisição de alcoolímetros quantitativos para PSP.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 300 330.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PT
Voornaamste plaats van uitvoering:

Lisboa.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

P.o 83/DPIE/2018 — Aquisição de alcoolímetros quantitativos para PSP.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:

Não. Concurso público, com publicação de anúncio no JOUE, nos termos da alínea c) número 1 do artigo 16.o, alínea a), do número 1, do artigo 20.o e artigo 38.o do CCP.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 132-300099
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 124
Benaming:

P.o 83/DPIE/2018 — Aquisição de alcoolímetros quantitativos para a Polícia de Segurança Pública

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Advanced Resources, Engenharia, Integração, Aplicações, Sistemas Lda.
Rua Professor Vitor Fontes, 9-A, Telheiras
Lisboa
1600-670
Portugal
NUTS-code: PT
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 300 330.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 300 330.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Ministério da Administração Interna
Praça do Comércio
Lisboa
1149-015
Portugal
E-mail: dpie@sg.mai.gov.pt
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018