Leveringen - 493601-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Onderhandelingsprocedure zonder een oproep tot mededinging 

Verenigd Koninkrijk-Edinburgh: Supercomputer

2018/S 216-493601

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
University Of Edinburgh
Charles Stewart House, 9-16 Chambers Street
Edinburgh
EH1 1HT
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 1316502508
E-mail: Grace.Neumann@ed.ac.uk
NUTS-code: UKM75

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ed.ac.uk/schools-departments/procurement/supplying

Adres van het kopersprofiel: https://www.publiccontractsscotland.gov.uk/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA00107

I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

DiRAC 2.5y Supercomputer Upgrade

Referentienummer: NCA30783
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30211100
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 2 783 000.00 GBP
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30211100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM75

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2016/S 061-103632

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: NCA30783
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/11/2018
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Hewlett Packard Enterprise
Amen Corner
Bracknell
RG12 1HN
Verenigd Koninkrijk
E-mail: Sappleby@hpe.com
NUTS-code: UKJ11
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 783 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018